جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

رأی شماره 312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تعارض آراء در رسیدگی به شکایت متعدد که منشاء و مبنای آنها مختلف است شماره هـ/90/661

تاریخ دادنامه: 25/7/1390 شماره دادنامه: 312 کلاسه پرونده: 90/661
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالقاسم منشی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: نظر به این که شعب 16 و 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شکات مبنی بر 1ـ صدور حکم بازنشستگی 2ـ احتساب سوابق خدمت از مهر سال 1355 تا پایان سال 1359 آراء متهافتی صادر کرده‎اند، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/88/138 با موضوع دادخواست آقای ابوالقاسم منشی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی کرمان و به خواسته صدور حکم بازنشستگی و احتساب سوابق خدمتی از مهر ماه سال 1355 تا پایان سال 1359، به موجب دادنامة شماره 1636 مورخ 18/9/1388 مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:
« در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی کرمان به خواسته صدور حکم بازنشستگی و احتساب سوابق از مهر ماه سال 1355 تا پایان سال 1359، با عنایت به این که به موجب ماده 27 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب یک دادخواست بیش از یک خواسته را نمی‎توان اقامه کرد و شاکی بیش از یک خواسته مطرح کرده است لذا به استناد ماده یاد شده قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎شود. این قرار مستند به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»
ب: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 16/88/103 با موضوع دادخواست آقای امان‌اله مقیمی‌زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی کرمان و به خواسته صدور حکم بازنشستگی و احتساب سابقه خدمتی از مهر ماه سال 1355 تا پایان سال 1359 به موجب دادنامه شماره 773 مورخ 22/4/1388 مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:
« در خصوص دادخواست آقای امان‌اله مقیمی‌زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 کرمان به خواسته تقاضای صدور حکم بازنشستگی و برخورداری از مزایای قانونی آن و احتساب سوابق خدمتی از سال 1355 تا پایان سال 1359 در سابقه بیمه‎ای. با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‎عنه، در خصوص احتساب سابقه از سال 1355 تا پایان سال 1359 با توجه به آراء اداره کار مورخ 22/12/1387 و 30/10/1385 دعوای مطرح شده را وارد تشخیص می‎دهد و در اجرای مواد 36 و 39 از قانون تامین اجتماعی اداره خوانده را به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سابقه بیمه‎ای وی مکلف می‎کند و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر صدور حکم بازنشستگی و مزایای قانونی آن با توجه به عدم احراز شرایط سنی مقرر در ماده 76 از قانون تامین اجتماعی دعوای مطرح شده را موجه نمی‎داند و قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎دارد. این قرار قطعی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی


اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1379 مقرر شده است: « شکایت متعدد را که منشاء و مبنای آنها مختلف است نمی‎توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی کند... » نظر به این که رسیدگی به خواسته‎های متعدد در پرونده‎های موضوع تعارض، قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد را دارد، رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 773 مورخ 22/4/1388 در حدی که به موضوع در یک دادرسی رسیدگی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19419
تاریخ تصویب :
1390/7/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :