جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
علاوه براینکه عبارت "ضامنم اگرمعیوب شود"مفاداتعلیق درضمان نبوده بلکه ظاهرمقصوداین است که عیبی راکه حادث شودضامن است موضوع ضمان دراین موردضمان متعلق بدین وبه معنی نقل ازذمه به ذمه نیست چه آنکه ضمان دراینجامتعلق به عین وازقبیل ضمانی است که درعاریه ویاعیبی که ماخوذ برای معامله است ازطرف گیرنده ویاکس دیگرقرارداده می شودودرحقیقت تعهدبه تدارک عین است درصورت تلف یاعیب بنابراین تمسک به ماده 691 قانون مدنی که ناظراست به ضمان به معنی اول بی موردبوده ومی بایستی دادگاه باملاحظه رعایت مراتب فوق حکم مقتضی صادرکند.
حکم شماره 352-29/3/11شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
352
تاریخ تصویب :
1311/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :