جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن شماره 47806/189

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76651/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 153681 12/8/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

« قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 47806/189 مورخ 2/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در « فدراسیون بین‌المللی بتن» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
اساسنامه
فدراسیون بین‌المللی بتن
نام، اهداف، ترکیب و محل ثبت
ماده1ـ نام
فدراسیون با نام فدراسیون بین‌المللی بتن (فدراسیون جهانی بتن سازه‌ای) شناخته می‌شود. این فدراسیون از ادغام کارگروه اروپایی بین‌المللی بتن (سی.‌ای‌.بی) و فدراسیون جهانی بتن پیش‌تنیده (اف.آی.پی) به‌وجود آمده است.
ماده 2ـ اهداف
اهداف فدراسیون بین‌المللی بتن عبارت است از ارتقاء سطح آگاهیهای علمی و عملی بین‌المللی به منظور پیشبرد فنی، اقتصادی، زیبایی، و زیست محیطی بناهای بتنی
این اهداف از راههای مشروح زیر تحقق می‌یابند:
1ـ هدایت و ترویج تحقیقات و برقراری ارتباط بین یافته‌های حاصل از تحقیقات و اجراء در رابطه با جنبه‌های گوناگون مرتبط با بتن‌سازه‌ای
2ـ رشد و توسعه فعالیتها برای کمک به مرتبط ساختن نتیجه تحقیقات و تجارب به دست آمده در طراحی و اجراء
3ـ انتشار نتایج تحقیقات و اشاعه تجربیات به دست آمده از اجرای کار از طریق انتشارات، اسناد و مدارک راهنما و سازماندهی همایشها و محافل علمی بین‌المللی
4ـ تهیه و تدوین توصیه نامه‌هایی برای طراحی و اجرای سازه‌های بتنی، بر پایه ضوابط اجرائی مربوط و مناسب، و با توجه به ملاحظات زیست محیطی در دو زمینه منطقه‌ای و بین‌المللی
5ـ آگاه ساختن اعضاء از آخرین دستاوردها و یافته‌های مربوط به بتن سازه‌ای از طریق انتشارات منظم، با توجه به علائق گروههای مختلف متناسب با نوع و نحوه عضویت آنها
این اهداف از طریق برقراری ارتباط با انجمنهای فنی بین‌المللی و سازمانهای استاندارد منطقه‌ای و جهانی تحقق خواهد یافت.
ماده 3ـ ترکیب
ترکیب اعضاء در فدراسیون بین‌المللی بتن به شرح زیر است:
1ـ اعضاء قانونی شامل: هیأتهای نمایندگی ملی
2ـ اعضاء وابسته با شخصیت حقوقی شامل:
ـ اعضاء متعهد
ـ اعضاء پیوسته
3ـ اعضاء منفرد شامل:
ـ اعضاء مشترک
ـ اعضاء عادی
ـ اعضاء دانشجو
ماده 4ـ هیأتهای نمایندگی ملی، تعیین اعضاء اصلی و علی‌البدل
1ـ هیأت نمایندگی ملی از نمایندگان معرفی شده تشکیل می‌شود. تعداد افراد اعضاء هیأت نمایندگی به میزان حق عضویت بستگی دارد. این اعضاء باید توسط انجمن یا سازمانی ملی معرفی شوند، هر یک از نمایندگان، عضو گروه ملی نامیده می‌شوند که نمایندگی تمام سازمانهای عضو در یک کشور را عهده‌دار می‌باشند. چنانچه انجمن ملی در کشور وجود نداشته باشد، اعضاء باید توسط یکی از نهادهای ملی معرفی شوند. هر عضو اصلی در مجمع عمومی دارای یک رأی مجزا است که می‌تواند اختیار آن‌را در صورت غیبت به عضو علی‌البدل واگذارد. در هر هیأت نمایندگی باید یک نفر به عنوان رئیس هیأت نمایندگی به‌طور کتبی معرفی شده باشد، تعداد آراء هیأتهای نمایندگی برابر تعداد اعضاء اصلی آنهاست، در هر هیأت نمایندگی ملی به تعداد اعضاء اصلی، اعضاء علی‌البدل وجود دارد.
2ـ اعضاء وابسته می‌توانند هر یک، یک نماینده را برای شرکت در مجمع عمومی معرفی نمایند. این نمایندگان دارای حق رأی نیستند.
ماده 5 ـ محل ثبت
نشانی ثبت شده دفتر فدراسیون بین‌المللی بتن به شرح زیر است:
سوئیس ـ ژنو ـ رو دو کامرس ـ شماره 2
ماده 6 ـ دوره فعالیت
انجمن بین‌المللی بتن برای فعالیت زمانی نامحدود تأسیس شده ولی ممکن است در انطباق با قوانین کشور سوئیس منحل گردد.
مجمع عمومی: وظایف و طرز کار
ماده 7ـ وظایف مجمع عمومی نمایندگان
1ـ مجمع عمومی، هیأت مدیره فدراسیون است، که از مجموع رؤسای هیأتهای نمایندگی ملی، دیگر اعضاء اصلی و سایر اعضاء علی‌البدل تشکیل می‌شود، آراء هیأتهای نمایندگی مطابق حق عضویت پرداختی است.
2ـ هیأت رئیسه شامل رئیس، نائب رئیس، چهار نفر اعضاء بخش خدماتی و ده نفر اعضاء کارگروه امور اداری، در مجموع شانزده نفر هستند که هر چهار سال یک‌بار توسط مجمع عمومی با رأی مخفی برگزیده می‌شوند. نامزدهای انتخاب باید بتوانند بر پایه اعتقادات خود با استفاده از موقعیت و تجارب خویش فدراسیون را در راستای اهداف آن رو به جلو حرکت دهند. کسانی که خود را برای پست رئیس یا نائب‌رئیس نامزد می‌کنند باید حداقل توسط سه گروه نمایندگی ملی معرفی و توصیه شوند. دیگر نامزدها باید حداقل توسط یک گروه نمایندگی ملی معرفی و توصیه شده باشند. تمامی نامزدهای داوطلب باید اسامی خود را دو ماه قبل از انتخابات در دبیرخانه (اف.آی.بی) ثبت کرده و موافقت کتبی خود را برای ارائه خدمت در صورت انتخاب، تسلیم نمایند.
3ـ اعطاء عناوین افتخاری بنا به توصیه شورا به شرح زیر از وظایف مجمع عمومی است:
ـ عنوان ریاست افتخاری، در صورت بازنشستگی رئیس قبلی
ـ عنوان عضو افتخاری به افراد حقیقی برای مشارکت در امور فدراسیون
4ـ اصلاح اساسنامه و انحلال فدراسیون از وظایف مجمع عمومی است.
5 ـ رأی‌گیری برای تصویب قطعنامه‌ها، نتیجه‌گیریهای فنی و تصویب توصیه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی، به عهده مجمع عمومی می‌باشد.
6 ـ مجمع عمومی می‌تواند گروههای نمایندگی ملی را به دلیل نپرداختن حق عضویت از حق رأی محروم نموده و یا آنها را اخراج نماید. مشارکت در امر رأی‌گیری و انتخابات منوط به پرداخت حق عضویت و به روز بودن وضعیت پرداختها از طرف اعضاء است.
ماده 8 ـ جلسات مجمع عمومی
1ـ مجمع عمومی هر دو سال یک‌بار به دعوت رئیس تشکیل جلسه می‌دهد.
2ـ دعوت به مجمع عمومی از طریق ارسال نامه و حداقل یک‌ماه زودتر از موعد مقرر صورت می‌گیرد.
اطلاعیه جلسه باید حاوی فهرست مطالب مورد بحث (دستور جلسه) باشد. هیچ موضوعی در قطعنامه مجمع عمومی درج نخواهد شد مگر آن‌که در دستور جلسه قید شده باشد، مسائلی که صرفاً مربوط به امور اداری داخلی باشد، از این قاعده مستثنی است.
3ـ مجمع عمومی فوق‌العاده نیز ممکن است در صورت لزوم به شکل رسمی بنا به تقاضای ده هیأت نمایندگی ملی تشکیل جلسه دهد. این امر ممکن است با رأی‌گیری مکاتبه‌ای نیز صورت پذیرد.
ماده 9ـ حد نصاب
جلسه مجمع عمومی با حضور بیش از نیمی از هیأتهای نمایندگی ملی که حداقل یکی از اعضاء اصلی یا علی‌البدلشان حضور داشته باشند، رسمیت می‌یابد، مشروط‌بر‌آن‌که حداقل نصف دارندگان حق رأی در جلسه حاضر باشند. برای اصلاح موادی از اساسنامه دوسوم جمع کل آراء مورد نیاز است.
ماده 10ـ اکثریت آراء
تصمیم‌گیری مبتنی بر آراء اکثریت است، در صورت نیاز رأی رئیس یا جانشین وی رأی ممتازه به حساب خواهد آمد. برای اصلاح موادی از اساسنامه دوسوم آراء موافق ضروری است.
ماده 11ـ ثبت قطعنامه‌ها
تمام قطعنامه‌هایی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد باید در دفتر ویژه‌ای توسط دبیر ثبت شده و به امضاء اعضاء شورا برسد. این دفتر در محل ثبت شده فدراسیون نگهداری خواهد شد به ترتیبی که همه نمایندگان امکان مطالعه مفاد آن را داشته باشند.
شورا: ترکیب و آیین کار
ماده 12ـ ترکیب و وظایف شورا
1ـ شورا متشکل از رؤسای هیأتهای نمایندگی ملی، رئیس، نائب‌رئیس، رئیس بلافصل قبلی همراه با دبیر و رؤسای افتخاری است، به جز رؤسای هیأتهای نمایندگی ملی، رئیس و نائب رئیس، بقیه افراد حق رأی ندارند. شورا هر سال حداقل یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد.
2ـ از میان اعضاء شورا ممکن است تا پنج نفر به سمت معاون برگزیده شوند تا هر یک به طور مشخص بر فعالیتهای یک منطقه نظارت نمایند.
3ـ شورا فردی را به عنوان خزانه‌دار افتخاری تعیین و مسؤولیت نظارت بر امور مالی فدراسیون و ممیزی و نگهداری حسابها را به وی واگذار می‌نماید. خزانه‌دار باید مسائل مالی مربوط را به شورا و مجمع عمومی گزارش دهد.
4ـ شورا بودجه، ترازهای ملی و حسابها، حق عضویتها و دیگر موارد مالی را بررسی و تصویب می‌نماید.
5ـ شورا ایجاد کمیسیونهای جدید را تصویب و رؤسای کمیسیونها را تعیین می‌نماید.
6 ـ شورا تاریخ و برنامه همایشها و محافل علمی را تعیین و محتوا و برنامه کار جلسات را ضمن هماهنگی و همکاری با هیأت نمایندگی ملی کشوری که اجلاس در آن برپا می‌شود، مشخص می‌‌سازد.
7ـ اتخاذ تصمیم دوباره اعضاء قانونی (هیأتهای نمایندگی ملی) و اعضاء وابسته به شخصیت حقوقی و نیز شرایط پذیرشها یا استعفاء آنها با شوراست.
8 ـ اعطاء هر نوع جایزه یا نشان به عهده شورا است.
رئیس، نائب رئیس و هیأت رئیسه
ماده 13ـ رئیس
دوران ریاست دو سال است. رئیس باید در سالهای قبل دو سال در سمت نائب رئیس خدمت کرده باشد. رئیس پس از انقضاء مدت ریاستش باید دو سال به عنوان رئیس بلافصل قبلی خدمت نماید.
ماده 14ـ نائب رئیس
نائب رئیس برای مدت دو سال توسط رئیس انتخاب می‌شود.
ماده 15ـ هیأت رئیسه
هیأت رئیسه شامل افراد مشروح زیر است:
الف ـ رئیس
ب ـ نائب رئیس
پ ـ رئیس بلافصل قبلی
ت ـ چهار عضو برگزیده دیگر
ث ـ رئیس دبیرخانه
ج ـ تا دو نفر اعضاء منتخب
اعضاء برگزیده (ردیف ت) تا چهار سال خدمت خواهند کرد و می‌توانند برای یک دوره دیگر نیز انتخاب شوند. اعضاء منتخب (ردیف ج) بنا به پیشنهاد رئیس و موافقت هیأت رئیسه انتخاب می‌شوند و مدت خدمتشان منطبق با دوران ریاست رئیس (دو سال) است.
هیأت رئیسه بر پایه توافق و رضایت کار می‌کند.
هیأت رئیسه نظر مشورتی خود را در مورد اجرای تصمیمهای مجمع عمومی و شورا به رئیس اعلام می‌دارد و برای فدراسیون در حکم کارگروه اجرائی است. هیأت رئیسه همچنین در زمینه بسط و اشاعه فنی بتن سازه‌ای در میان اعضاء فدراسیون و دیگر شخصیتهای حقیقی یا حقوقی مربوط، پیش‌قدم است.
هیأت رئیسه مسؤول انتخاب و تعیین رئیس دبیرخانه است.
هیأت رئیسه در مورد روش جایگزینی عضو منتخبی که به هر دلیل قادر نباشد به وظایف خود به نحو مؤثر عمل کند، مسؤول است.
کارگروه امور اداری، کمیسیونها و گروههای کاری
ماده 16ـ کارگروه امور اداری
1ـ کارگروه امور اداری توسط رئیس یا نائب‌رئیس فدراسیون اداره می‌شود و شامل ده عضو برگزیده و رئیس کمیسیون است. اعضاء برگزیده چهار سال خدمت می‌کنند و می‌توانند برای یک دوره دیگر نیز انتخاب شوند.
2ـ کارگروه امور اداری دو نفر را از بین اعضاء برگزیده به سمت نائب رئیس انتخاب می‌نماید، تا نماینده کارگروه امور اداری در هیأت رئیسه باشند. به این ترتیب حداقل هر سال یک‌بار فعالیتهای کمیسیونهای مختلف و گروههای کاری به کارگروه امور اداری گزارش شده و رهنمودهای لازم انتقال می‌یابد.
3ـ مسؤولیت تشکیل و آغاز به‌کار کمیسیونها و گروههای کاری، دوران فعالیت و عمر هر یک و نیز پیشنهاد رئیس و نحوه نظارت بر کار آنها و خروجی‌شان، با کارگروه امور اداری است. همچنین کارگروه امور اداری مسؤول حصول اطمینان از مشارکت فعال اعضاء مختلف است، رسیدگی به استعفاء افرادی که در جلسات شرکت نمی‌نمایند و دلیل قانع‌کننده‌ای برای غیبتشان ارائه نمی‌نمایند نیز با کارگروه امور اداری است.
4ـ کارگروه امور اداری پیشنهادهای لازم را به هیأت رئیسه و شورا در ارتباط با انتشار نتایج کارها ارائه خواهد داد تا افراد مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی که به نحوی به کارها ارتباط دارند، بتوانند به مطالب مصوب رسمی و قطعنامه‌های فنی مجمع عمومی دست یافته و اقدامات لازم را معمول دارند.
ماده 17ـ کمیسیونها و گروههای کاری
1ـ تعداد اعضاء کمیسیونها ممکن است به بیست و پنج نفر نیز برسد، این اعضاء برای مدت چهارسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بیشتر بلامانع است. رؤسای کمیسیونها به پیشنهاد کارگروه امور اداری و تصویب شورا، برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها برای یک دوره بعد نیز امکان‌پذیر است.
2ـ گروههای کاری برای دوره‌های معینی تشکیل شده، تعداد اعضاءشان محدود است و در چهارچوب برنامه‌زمانبندی مشخصی عمل می‌نمایند. تعیین اعضاء گروههای کاری، تأیید عضویت آنها و پذیرش نمایندگی‌شان به عهده کارگروه امور اداری است.
حق عضویتها
ماده 18ـ حق عضویتها
1ـ شورا میزان حق عضویتها را برپایه تخمین هزینه‌های فدراسیون و بودجه سال بعد، با هدف حصول اطمینان از امکان تداوم فعالیتهای فدراسیون، مشخص می‌نماید. میزان حق اشتراک با توجه به نرخ تورم در کشور سوئیس مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
2ـ برای اعضاء قانونی سطوح مختلف عضویت در نظر گرفته شده است، که با توجه به آن تعداد آراء و اعضاء مشخص می‌شود، هر عضویت باید سعی کند تراز عضویت خود را برای مدت حداقل سه سال حفظ نماید.
3ـ برای اعضاء متعهد، حق عضویت توسط شورا تعیین و در مقاطع زمانی لازم تعدیل می‌گردد.
4ـ برای اعضاء پیوسته و منفرد حق عضویت توسط شورا تعیین می‌گردد، تعدیل حق عضویت این گروه از اعضاء چنان صورت می‌گیرد که حتی‌الامکان ارتباط فدراسیون با این گروه از اعضاء محفوظ بماند.
همایشها و محافل علمی بین‌المللی
ماده 19ـ همایشها و محافل علمی بین‌المللی
1ـ همایشها و محافل علمی در فواصل زمانی معین توسط فدراسیون سازمان داده می‌شود، مسؤولیت سازماندهی این قبیل گردهمایی‌ها با هیأت نمایندگی ملی است.
2ـ این گردهمایی‌ها با رعایت قوانین و مقرراتی که توسط شورا و هیأت نمایندگی ملی کشور میزبان تعیین می‌شود، برپا می‌گردد.
3ـ فدراسیون فقط مسؤول جنبه‌های علمی و فنی این گردهمایی‌ها است.
4ـ با توجه به شرایطی که توسط هیأت رئیسه معین می‌شود، فدراسیون می‌تواند برای برپایی همایشهای مشترک با دیگر نهادهای ذی‌ربط، وارد عمل شود.
تجدید نظر در اساسنامه، انحلال و مقررات حقوقی
ماده 20ـ تجدید نظر در اساسنامه
اساسنامه تنها توسط مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده و با رأی و نظر موافق دوسوم از آراء حاضر، طبق ماده (9) این اساسنامه، مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
ماده 21ـ انحلال و برچیدن فدراسیون
1ـ انحلال و برچیدن فدراسیون مطابق قوانین جاری صورت می‌پذیرد.
2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده انحلال فدراسیون را براساس آراء دوسوم اعضاء صاحب رأی (اعضاء اصلی یا علی‌البدل) اعلام می‌دارد، در این جلسه باید داراییهای فدراسیون معین و اعلام شود. به ویژه لازم است در ادامه، آخرین وضعیت شامل مطالبات معوقه، امور مالی جاری، تصمیم درباره دخل و تصرف در داراییها و انتقال آنها به یک یا چند سازمان و انجمن بین‌المللی عام‌المنفعه که دارای اهداف مشابهی با فدراسیون‌جهانی بتن هستند، بحث و تبادل نظر شود.
ماده 22ـ مقررات حقوقی
1ـ فدراسیون جهانی بتن که مطابق مواد (52) و (60) قانون مدنی کشور سوئیس پایه‌گذاری شده، فدراسیونی است که مطابق این اساسنامه و قوانین کشور سوئیس، به ویژه با توجه به مواد (957) و ضوابط مربوط به آن، فعالیت می‌کند.
2ـ فدراسیون دارای جایگاه و شأن مدنی است.
ماده 23ـ اقامتگاه
اقامتگاه قانونی فدراسیون، شهر ژنو است. رسیدگی به تمامی اختلافهای به وجود آمده در فدراسیون، در صلاحیت انحصاری دادگاههای صالح شهر ژنو خواهد بود.
٭٭٭
همانطور که در گزارش مورخ 28 آوریل 1997 میلادی (8/2/1376 هجری‌شمسی) آقای بوهلر در ژنو آمده، نسخه رسمی این اساسنامه به زبان فرانسوی توسط افراد مشروح زیر به امضاء رسیده است:
امضاءکنندگان:
راوو (رئیس سی.ای.بی و رئیس اف.آی.بی)
ویرلوژه (رئیس اف.آی.پی و رئیس اف.آی.بی)
ته وز (رئیس دبیرخانه سی.ای.بی و دبیر اف.آی.بی)
ماک چی (نائب رئیس سی.ای.بی)
فاوره (نائب رئیس سی.ای.بی و خزانه دار اف.آی.بی)
والتر (رئیس افتخاری اف.آی.پی)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه، شامل بیست و سه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19424
تاریخ تصویب :
1390/7/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ریاست جمهوری
موضوع :