جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

اصلاح بند (8) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شماره165394/ت45944ک


وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3/7/1390 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (18) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب 1385 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصویب نمودند:
در بند (8) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، موضوع تصویب‌نامه شماره 110063/ت37062هـ مورخ 9/7/1386 عبارت « قهوه‌خانه‌ها» حذف می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریـخ 17/8/1390 به تأیید مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19429
تاریخ تصویب :
1390/8/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :