جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخواهان تصدیق داشته باشدکه ملک مورددعوی درحین محاکمه بدوی در یدخوانده بوده ودرخلال جریان دعوی ازآن رفع یدنموده ووکیل خوانده نیزاظهار کندکه موکلش بعدازصدورحکم بدوی مورددعوی رابه دیگری انتقال داده است بعلاوه خواهان ازدادگاه پژوهشی تقاضاکندچنانکه دادگاه تلقی یدمنتقل الیه ازخوانده راقبول داردجریان دعوی رابه اوابلاغ کنددرچنین صورتی دادگاه بایستی همانطورکه درموردانتقالات قهری واختیاری معمول است منتقل الیه رابرای ختم جریان دعوی دعوت نمایدواصدارقرارعدم توجه دعوی برحسب تقاضای خواهان که درمرحله بدوی باطرفیت متصرف دررقبه محکوم به بیحقی گردیده موافق اصل نخواهدبود.
حکم شماره 226-13/2/18شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
226
تاریخ تصویب :
1318/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :