جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تعیین مهلت برای تشکیل هیأت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی شماره10547/90/دش
(مصوب جلسه 701 مورخ 1/9/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه آزاد اسلامی
ماده واحده «تعیین مهلت برای تشکیل هیأت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 701 مورخ 1/9/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شـورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده واحده ـ «با عنایت به تبصره بند (هـ) ماده 12 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی و تصمیم جلسه 696 مورخ 22/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل اولین جلسه هیأت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، نسبت به تشکیل جلسة هیأت امنای دانشگاه مزبور با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این هیأت و همچنین تعیین و معرفی فرد پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور احراز ریاست این دانشگاه اقدام نماید.
تبصره ـ رئیس وقت دانـشگاه آزاد اسلامی، در خصوص بررسی و تأیید رئیس پیشنهادی جدید در جلسة هیأت امنا حق رأی نخواهد داشت. حکم مزبور در تمامی دوره‌ها و در جلسات هیأت امنای مربوط به تعیین رئیس جدید دانشگاه، لازم‌الاجرا خواهد بود».
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19445
تاریخ تصویب :
1390/9/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع :