جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ساوجبلاغ شماره 181238/ت46613کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 5651/42/4/1 مورخ 22/1/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ روستاهای کوشکزر، آردهه و فشند مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان چندار بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ منتزع و به دهستان هیو بخش مرکزی همان شهرستان الحاق می‌گردند.
ب ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان رامجین بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ منتزع و به دهستان سعیدآباد بخش مرکزی همان شهرستان الحاق می‌گردد:
1ـ شهرک افشاریه 2ـ حمیدیه 3ـ کوی یاران 4ـ علی سرا 5 ـ مرغک یک 6 ـ سهیلیه
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/9/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19450
تاریخ تصویب :
1390/9/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :