جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

الحاق تبصره (3) ماده (12) و ماده (37) مکرر به اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران شماره170756/ت39730هـ


وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/9/1390 بنا به پیشنهاد شماره 174417 مورخ 29/8/1390 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ تصویب نمود:
متون زیر به ترتیب به عنوان تبصره (3) ماده (12) و ماده (37) مکرر به اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ت17321هـ مورخ 29/6/1378 و اصلاحیه آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 98469/ت39730هـ مورخ 12/5/1390 الحاق می‌شوند:
الف ـ تبصره (3) ماده (12):
«تبصره3ـ چنانچـه براساس گزارش هیئـت عالی نظارت هر یـک از اعـضای هیئت مدیره در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط قصور و یا تخلف نماید، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند لزوم برکناری عضو مذکور از عضویت هیئت مدیره جامعه را به رییس شورای عالی اعلام دارد. شورای یادشده موظف است در اسرع وقت (حداکثر دو هفته) نسبت به تعیین جانشین وی طبق شرایط مقرر در این اساسنامه اقدام نماید. عضویت شخص موردنظر در هیئت مدیره جامعه پس از انقضای مدت یادشده لغو شده تلقی می‌گردد.»
ب ـ ماده (37) مکرر:
«ماده 37مکررـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) و مالیاتی کلیه اعضای جامعه از جمله اعضای شورای عالی جامعه را به هیئت ویژه رسیدگی با ترکیب زیر ارجاع نماید:
1ـ رییس هیئت عالی نظارت (رییس هیئت).
2ـ یک نفر متخصص در امور مالی و محاسباتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
3ـ یک نفر متخصص در رشته حقوق مالی به انتخاب وزیر دادگستری.
هیئت یادشده به تخلفات اعضای جامعه مذکور اعم از مؤسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شریک یا شاغل در مؤسسه حسابرسی، حسابدار رسمی شاغل انفرادی و حسابدار رسمی غیرشاغل رسیدگی و رأی قطعی و نهایی را متناسب با تخلف انجام شده به شرح تنبیه‌های انضباطی شش‌گانه مقرر در ماده (36) این اساسنامه صادر می‌نماید. رأی صادره در مورد تنبیه‌های انضباطی ردیف‌های (5) و (6) ماده (36) مذکور پس از موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اجرا است. دستورالعمل نحوه رسیدگی هیئت رسیدگی، تعیین انواع تخلفات انتظامی و تنبیهات متناسب با آن و سایر موارد مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره یادشده به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد. هیئت یاد شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی استقرار می‌‌یابد.
تبصره1ـ در صورتی که به تشخیص هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده بر اثر اقدام یا گزارش خلاف واقع حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حقوق عمومی تضییع شده باشد، موضوع توسط رییس هیئت یاد شده همراه با مستندات مربوط برای اعلام به مرجع قضایی صلاحیتدار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس می‌شود.
تبصره2ـ هیئت ویژه رسیدگی موضوع این ماده و همچنین هیئتهای انتظامی موضوع مواد (33) و (34) این اساسنامه می‌توانند تنبیه‌های انضباطی شش‌گانه مذکور در ماده (36) این اساسنامه را در مورد مؤسسه حسابرسی متخلف و شرکای مؤسسه حسابرسی که طبق بند (4) ماده (25) این اساسنامه در مقابل فعالیتهای مؤسسه، مسئولیت تضامنی دارند، تواماً اعمال نمایند.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19466
تاریخ تصویب :
1390/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :