×

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب

قانون-عضویت-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-در-انجمن-بین‌المللی-آب قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب شماره61480/190جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76656/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ 23/8/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره194753 13/10/1390
وزارت نیرو ـ نهاد ریاست جمهوری
« قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 61480/190 مورخ 4/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «انجمن بین‌المللی آب» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ اعمال بند (17) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه انجمن بین‌المللی آب


1ـ مفاهیم
در این اساسنامه و آیین‌نامه‌های تدوین شده به موجب آن، معانی اصطلاحات به‌شرح زیر خواهد بود:
«انجمن» به معنی «انجمن بین‌المللی آب» است.
«هیأت» به معنی هیأت انجمن طبق تعریف ارائه شده در بخش (11) است.
«آیین‌نامه» به معنی کلیه آیین‌نامه‌هایی است که طبق این اساسنامه و در مواقع ضروری توسط هیأت تدوین می‌شود.
«شرکت» به معنی انجمن بین‌المللی آب شرکت با مسؤولیت محدود تضامنی ثبت‌شده در انگلستان (شماره ثبت 3597005) است که اعضاء آن ‌را اعضاء کارگروه اجرائی طبق تعریف ارائه شده در بخش (11) تشکیل می‌دهند.
«رئیس کنگره» به معنی شخصی است که هر از چند گاهی به وسیله هیأت به‌عنوان رئیس کنگره جهانی انجمن منصوب می‌شود.
«عضو حقوقی» عضوی است که مشخصات وی در بخش (3ـ4) آمده است.
«کارگروه اجرائی» انجمن در بخش (12) تعریف شده است.
«مدیر اجرائی» مسؤول امور اجرائی انجمن است که مشخصات وی در بخش (14) آمده است.
«عضو حاکم» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش (2ـ4) آمده است.
«عضو افتخاری» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش‌(6 ـ4) آمده است.
«عضو انفرادی» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش(4ـ4) آمده است.
«عضو» به معنی فرد یا نهادی است که به عضویت انجمن پذیرفته می‌شود و عضویت خود را طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های انجمن حفظ می‌کند و شامل کلیه اعضاء انجمن از هر گروه می‌شود.
«مسؤول» به معنی هر یک از مسؤولینی است که در بخش (1ـ13) تعریف شده‌اند.
«نماینده رسمی» به معنی فرد یا افرادی است که توسط عضو حاکم معرفی می‌شود تا به نمایندگی وی در هیأت حضور یابد.
«رئیس سابق» به معنی فردی است که بلافاصله قبل از رئیس کنونی انجمن، عهده‌دار این مقام بوده است.
«رئیس» به معنی رئیس انجمن است که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت به‌شرح بخش (13) انتخاب می‌شود.
«گروههای تخصصی، شوراها، کارگروهها، گروههای شاغل و گروههای کاری» واحدهایی می‌باشند که توسط انجمن تشکیل شده و در جهت پیگیری و انجام امور انجمن طبق آیین‌نامه‌ها به فعالیت می‌پردازند.
«عضو دانشجو» به معنی عضوی است که شرح وی در بخش (5 ـ4) آمده است.
«خزانه‌دار» به معنی خزانه‌دار انجمن است که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت به این سمت منصوب می‌شود.
«معاون رئیس» به معنی هر یک از معاونهای رئیس می‌باشد که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت و طبق مشخصات بخش (13) انتخاب می‌گردد.
«کنگره جهانی» به معنی کنفرانس اصلی است که در فواصل زمانی مقرر توسط انجمن برگزار می‌شود.
در این اساسنامه واژه‌های مذکر، شامل معنی مؤنث نیز می‌باشد.
2ـ نام و وضعیت
2ـ1ـ انجمن با نام «انجمن بین‌المللی آب» و یا با نام اختصاری «آی. دبلیو. ا» شناخته خواهد شد. این انجمن از ادغام «انجمن بین‌المللی کیفیت آب» و «انجمن بین‌المللی تأمین آب» به‌وجود آمده است.
2ـ2ـ انجمن یک انجمن غیرشرکتی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که از جمع اعضاء آن تشکیل شده است.
2ـ3 ـ دفتر اصلی انجمن در کشور انگلستان مستقر می‌باشد و فعالیتهای خود را طبق قانون انگلستان انجام می‌دهد.
2ـ4ـ هرگاه هیأت ضروری یا اقتضاء بداند فعالیتهای روزمره انجمن توسط شرکت و به نمایندگی از طرف انجمن و هیأت انجام خواهد شد.
3ـ اهداف، فعالیتها و اختیارات
3ـ1ـ اهداف تشکیل انجمن عبارتند از :
الف) ـ پیشبرد آموزش علوم و شیوه‌های مدیریت آب به مردم
ب) ـ پیشرفت آموزش، مطالعه و تحقیق در زمینه مدیریت آب در جهت منافع عام و انتشار نتایج مفید این تحقیقات
3ـ2ـ انجمن از طریق فعالیتهای زیر، تحقق اهداف خود را پیگیری می‌نماید.
الف) ارائه خـدمات مشاوره‌ای در زمیـنه سیاستـگزاری و توصیـه‌های ‌عمـومی به سازمانهای بین‌المللی که در امور مدیریت منابع، بهداشت عمومی و محیط زیست به فعالیت می‌پردازند.
ب) ارتقاء سطح تبادل اطلاعات از طریق فعالیتهای مشترک و گروهی بین کارشناسان در زمینه تحقیق، آموزش، مهندسی و مدیریت
پ) توسعه منبع مرکزی اطلاعات برای کمک به گسترش تحقیقات هدفمند، مدیریت آب مؤثر و شرایط محیط زیست پایدار
ت) تشویق به‌کارگیری فناوری، شیوه و راهبردهای مدیریت جدید جهت ارتقاء خدمات آب و فاضلاب به منظور حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست
ث) ارتباط و یکپارچه‌سازی فعالیتهای فنی تخصصی با امور مدیریت در جهت تدوین برنامه‌های مؤثر و مطمئن
ج) یکپارچه‌سـازی فعالیتهای مناسب آب و فاضلاب جهت تسهیل توجه جامع به چرخه آب
چ) تشویق تحقیقات جدید و توسعه تحقیقات در زمینه‌های مهم که می‌توانند سطح بهداشت عمومی و محیط زیست را بهبود بخشند.
ح) ارتقاء سطح آگاهی عمومی در رابطه با نیاز جهانی به آب سالم و مسائل مربوط
خ) برگزاری جلسات، فراهمایی‌ها و نمایشگاهها و انتشار گزارشات، مقالات و نشریات به‌صورت کتاب و الکترونیکی
د) همکاری با سایر نهادهایی که اهداف یا منافع آنها طبق اهداف یا منافع انجمن باشد.
ذ) کلیه امور قانونی دیگر به صلاحدید انجمن که در راستای توسعه یا دستیابی به‌ هریک و یا کلیه اهداف فوق‌الذکر باشد.
3ـ3ـ انجمن مختار است که کلیه فعالیتهایی که برای دستیابی یا توسعه اهداف ضروری یا لازم می‌باشد را انجام دهد. این فعالیتها شامل برگزاری جلسات، تولید نشریات، برقراری ارتباط از طریق رسانه‌های الکترونیکی یا سایر رسانه‌ها، تدوین اعلامیه در رابطه با سیاستگزاری و همکاری با سایر سازمانها می‌باشد اما محدود به آنها نمی‌باشد.
4ـ عضویت
4ـ1ـ انجمن دارای گروههای عضویت زیر می‌باشد:
4ـ1ـ1ـ اعضاء حاکم
4ـ1ـ2ـ اعضاء حقوقی
4ـ1ـ3ـ اعضاء انفرادی
4ـ1ـ4ـ اعضاء دانشجویی
4ـ1ـ5 ـ اعضاء افتخاری
4ـ2ـ اعضاء حاکم
هر سازمان غیرانتقاعی قانونی که هیأت آن را به عنوان نماینده بخش آب در یک منطقه خاص بشناسد، می‌تواند پس از تصویب طبق آیین‌نامه به عنوان عضو حاکم پذیرفته شود.
4ـ3 عضو حقوقی
هرگونه:
الف) سازمـان دولتی یا خصوصی که در زمینه تأمین، مدیریت و مقررات آب فعالیت می‌کند،
ب) نهاد آموزشی یا تحقیقاتی در بخش آب،
پ) پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده یا مشاور در بخش آب،
ت) هر سازمان یا شخص دیگری که علاقمند به اهداف انجمن باشد،می‌تواند به شرط تصویب هیأت، طبق آیین‌نامه به عنوان عضو حقوقی پذیرفته شود.
4ـ4ـ عضو انفرادی
هر فردی که علاقمند به اهداف انجمن باشد می‌تواند به شرط تصویب طبق آیین‌نامه به عنوان عضو انفرادی پذیرفته شود.
4ـ5 ـ عضو دانشجو
هر فردی که به طور عادی در یک دانشسرا یا دانشگاه نام‌نویسی‌کرده و حداقل نیمی از دوره تحصیلی خود یا معادل آن را به فعالیتهای آموزشی در زمینه مدیریت آب مشغول بوده و توسط رئیس گروه خود توصیه شده باشد، می‌تواند به شرط تصویب طبق آیین‌نامه به عنوان عضو دانشجو پذیرفته شود.
4ـ6 ـ عضو افتخاری
هیأت می‌تواند هر فردی را که خدمات چشمگیر به انجمن و پیشبرد اهداف آن ارائه داده است، به عنوان عضو افتخاری برگزیند.
5 ـ حقوق اعضاء
5 ـ1ـ حق رأی
با رعایت مفاد بـخش (11ـ3)، هر یک از اعضاء حاکم حق یک رأی در هیأت را دارا اسـت که توسط نماینده رسـمی وی قابل اعـمال است. مسـؤولین انجـمن نیـز حق رأی در هیأت را دارند ولی اعضاء حقوقی، انفرادی، دانشجویی و افتخاری فاقد حق رأی می‌باشند.
5 ـ2ـ حقوق دیگر
الف) هر عضو حاکم می‌تواند حداکثر دو نماینده رسمی در هیأت داشته باشد.
ب) هر عضو از مزایای عضویت که جزئیات آنها در آیین‌نامه مشخص خواهد شد برخوردار خواهد بود.
6 ـ مسؤولیت اعضاء
6 ـ1ـ یکی از شروط عضویت پرداخت حق عضویت تعیین شده طبق آیین‌نامه به‌طور کامل در تاریخ مقرر است.
6 ـ2ـ هر عضوی که به‌نظر هیأت:
6 ـ2ـ1ـ طبق الزامات حرفه‌ای و استانداردهای اخلاقی عمل نکرده باشد.
6 ـ2ـ2ـ فعالیتهایی را انجام داده باشد که مخرب یا مغایر اهداف و منافع انجمن باشد.
6 ـ2ـ3ـ شرایط پرداخت حق عضویت را رعایت نکرده باشد.
6 ـ2ـ4ـ الزاماتی را رعایت نکرده باشد که جریمه عدم رعایت آنها در آیین‌نامه، لغو عضویت عنوان شده باشد،عضویت وی توسط هیأت باطل می‌شود.
6 ـ3ـ اعضاء حاکم همچنین باید:
الف) اهداف و فعالیتهای انجمن را در کشورها و مناطق خود ترغیب کنند.
ب) در امور و فعالیتهای انجمن مشارکت فعالانه داشته باشند و هرگونه مأموریت متعارفی که توسط هیأت تعیین می‌گردد را انجام دهند.
پ) هرگـونه مسئولیت دیگری را که ممکن است در آیین‌نامه‌ها مشخص شود، انجام دهد.
7ـ حق عضویت
هیأت، حق عضویت گروههای مختلف عضویت و نیز مهلت پرداخت و هرگونه مجازات برای عدم پرداخت را تعیین می‌کند.
8 ـ پذیرش عضویت
هیأت، شرایط عضویت و پذیرش برای هر گروه عضویت را تعیین و آنها را در آیین‌نامه‌های انجمن درج خواهد کرد.
9ـ شکایات
هیأت شرایط رسیدگی به شکایت اعضاء را تعیین و در آیین‌نامه‌ها درج خواهد کرد. شکایت شامل طرح سؤال در خصوص تفسیر و رعایت مفاد این اساسنامه نیز می‌گردد.
10ـ مدیریت و اداره
ساختار مدیریت انجمن به شرح زیر است:
10ـ1ـ هیأت
10ـ2ـ کارگروه اجرائی
10ـ3ـ مسؤولین
10ـ4ـ نهادهایی که طبق آیین‌نامه‌ها توسط انجمن تأسیس می‌گردند.
10ـ5 ـ مدیر اجرائی و کارکنان مقر
11ـ هیأت
11ـ1ـ ترکیب
ترکیب هیأت شامل نمایندگان رسمی اعضاء حاکم، مسؤولین، خزانه‌دار، رئیس قبلی، مدیر اجرائی و رئیس کنگره می‌باشد.
11ـ2ـ وظایف
الف) مدیریت امور و فعالیتهای انجمن و تعهد نسبت به تخصیص اعتبار کاملاً به‌عهده هیأت می‌باشد و هیأت مسؤول اعمال تمام اختیارات انجمن طبق الزامات خاص درج شده در آیین‌نامه¬ها می‌باشد.
ب) بدون خدشه به بند (الف) فوق، هیأت، کارگروه اجرائی به علاوه هرگونه نهاد یا واحد از جمله شرکتی را تأسیس، ترکیب آنها را مشخص، رئیس و اعضاء آنها را معرفی و هرگونه وظایفی را که صلاح بداند به آنها واگذار خواهد کرد.
پ) هیأت هر از چند گاهی اساسنامه را بازنگری و اصلاح خواهد کرد.
ت) هیأت هر از چند گاهی آیین‌نامه‌های مربوط به امور انجمن را تدوین و منتشر خواهد کرد.
11ـ3ـ رأی‌گیری
الف) تنها نمایندگان رسمی اعضاء حاکم و مسؤولین حق رأی در هیأت را دارند. هر عضو حاکم تنها یک رأی درهیأت دارد.
ب) کلیه آراء به‌صورت حضوری و بدون حق وکالت اخذ خواهند شد.
پ) جز در مواردی که به‌گونه دیگری در این اساسنامه قید شده است، تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی که در جلسه هیأت مطرح می‌شود براساس رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود. در صورت تساوی تعداد آراء، رئیس هیأت حق رأی دوم یا رأی غالب را خواهد داشت.
11ـ4ـ شیوه عمل
الف) هیأت زمان و مکان جلسه خود را تعیین خواهد کرد مگر اینکه این جلسه در زمان برگزاری یک کنگره جهانی باشد. همچنین هیأت در زمانهایی که رئیس انجمن تعیین و یا حداقل یک‌دوم تعداد کل اعضاء حاکم توافق ‌کنند تشکیل خواهد شد مشروط بر اینکه حداقل سه ماه قبل از آن تاریخ، اطلاعیه آن صادر شده باشد.
ب) جلسه هیأت با حضور حداقل یک سوم کل اعضاء حاکم رسمیت خواهد یافت.
پ) در صورت عدم حـضور حدنصـاب یا چنانچه رئیس انجمن تشخیص دهد که جلسه هیأت به حد نصاب خود نخواهد رسید، کارگروه اجرائی مجاز خواهد بود از طریق رأی حد نصاب اعلام کند که مسائل مندرج در دستور کار جلسه هیأت برای امور انجمن مهم می‌باشند. در این‌صورت هیأت می‌تواند برای بررسی مسائل مزبور تشکیل جلسه دهد و تصمیمهای آن منوط به تصویب اکثریت اعضاء حاکم خواهد بود.
ت) هیأت می‌تواند آیین کار خود را وضع نماید و هر از چندگاهی تمام یا بخشی از آن را اصلاح، تغییر، اضافه یا حذف نماید.
ث) هیأت می‌تواند در آیین‌نامه‌ها، رویه‌های لازم برای هدایت فعالیتها را از طریق پست از جمله پست الکترونیکی تجویز نماید.
12ـ کارگروه اجرائی
12ـ1ـ ترکیب
الف) کارگروه اجرائی مرکب از مسؤولین، خزانه¬دار، رئیس کنگره جهانی آینده، رئیس سابق انجمن، مدیر اجرائی و حداکثر پنج عضو دیگر که توسط هیأت طبق آیین‌نامه انتخاب می‌شوند، می‌باشد.
ب) پستهای خالی طبق آیین‌نامه‌ها تکمیل خواهند شد.
پ) کارگروه اجرائی می‌تواند هر از چندگاهی افرادی را دعوت به مشارکت در فعالیتهای کارگروه (بدون حق رأی) نماید.
12ـ2ـ وظایف
الف) وظایف کارگروه اجرائی به شرح زیر می باشد:
1ـ مدیریت، ارائه گزارش و مشاوره در امور انجمن و شرکت و جوابگویی در مورد امور مالی، اداری و فنی که توسط هیأت به آن واگذار شده است.
2ـ ارائه گزارش مالی انجمن و شرکت با همکاری خزانه‌دار در هر جلسه هیأت برای تصویب آن
ب) اعضاء کارگروه اجرائی می‌توانند به عنوان مدیران شرکت منصوب شوند و در مقابل فعل یا ترک فعل خود در قبال هیأت پاسخگو و مسئول خواهند بود.
12ـ3ـ شیوه عمل
الف) کارگروه اجرائی در فواصل مشخص شده در آیین‌نامه‌ها جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد. کارگروه اجرائی می‌تواند در زمانی که رئیس ضروری می‌داند یا هنگامی که حداقل سه عضو کارگروه اجرائی به‌صورت کتبی و حداقل شش هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه از اعضاء دیگر درخواست نمایند نیز تشکیل جلسه دهد.
ب) حد نصاب جلسه کارگروه اجرائی، حضور پنج عضو می‌باشد.
پ) تصمیم‌گیری براساس رأی اکثریت نسبی حاضرین خواهد بود. در صورت برابری آراء، رئیس، حق رأی دوم یا غالب را خواهد داشت.
13ـ مسؤولین و سایر مقامات
13ـ1ـ مسؤولین عبارتند از :
13ـ1ـ1ـ رئیس
13ـ1ـ2ـ دو معاون رئیس
13ـ2ـ سایر مقامات
سایر مقامات توسط هیأت، طبق شرایط مندرج در آیین‌نامه‌ها انتخاب می‌شوند.
13ـ3ـ انتخابات
الف) طبـق آیین‌نامه، مسؤولین، انـتخاب و سایر مقـامات و اعضـاء کارگروهها منصوب می‌گردند.
ب) نامزدهای مقام ریاست انجمن از بین اعضائی خواهند بود که واجد یک یا چند شرط زیر (جز در شرایط غیرعادی) می باشند:
1ـ حداقل دو سال خدمت طی سالهای اخیر در کارگروه اجرائی
2ـ معاون رئیس فعلی
3ـ عضو کنونی شورای راهبردی یا عضو قبلی شورای علمی و یا شوراهای مدیریتی و سیاستگزاری با حداقل چهار سال سابقه خدمت متوالی در ترکیبی از شوراهای مذکور
پ) با رعایت محدودیت دوره انتصاب، نامزدهای پست معاون توسط اعضاء حاکم معرفی خواهند شد.
ت) پس از انتخاب، یک مسؤول، دیگر نماینده عضو حاکم خود نمی‌باشد و این عضو باید شخص دیگری را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
13ـ4ـ دوره تصدی
الف) هر دوره تصدی به مدت دو سال است که همزمان با جلسات هیأت می‌باشد. هر مسؤول تنها یک دوره خدمت خواهد کرد مگر آنکه در شرایط استثنائی، هیأت وی را برای دوره دیگر انتخاب نماید.
ب) در صورت توافق هیأت، خزانه‌دار می‌تواند در دو دوره متوالی در سمت خود باقی و یا در شرایط استثنائی طی یک یا چند دوره دیگر خدمت کند. دوره انتصاب سایر مقامات در آیین‌نامه‌ها قید خواهد شد.
پ) کـارگروه اجرائی هیأت را در مورد استثنائات دوره تصدی عادی راهنمایی خواهد کرد.
13ـ5 ـ رئیس
الف) رئیس، مقام اصلی و سخنگوی انجمن است و تحقق اهداف آن را ترغیب خواهد کرد.
ب) رئیس، ریاست تمامی جلسات هیأت و کارگروه اجرائی را به عهده خواهد داشت و مسؤول تضمین اجرای تصمیمات هیأت و کارگروه اجرائی خواهد بود.
پ) رئیس به اعتبار سمت خود، یکی از اعضاء تمام نهادهای انجمن می باشد.
ت) در صورت فوت، استعفاء، غیبت یا ناتوانایی رئیس:
1ـ معاون ارشد جایگزین وی می‌گردد یا
2ـ در صورت عدم توانایی معاون ارشد، معاون دیگر این وظایف را به عهده خواهد گرفت یا
3ـ در صورت معذوریت هر دو معاون، رئیس سابق انجام وظیفه خواهد کرد، یا
4ـ در صورت عدم توانایی رئیس سابق، هیأت یکی از اعضاء خود را برای این منظور انتخاب خواهد کرد.
13ـ6 ـ معاونها
الف) هر یک از معاونها باید رئیس را در انجام وظایف خویش یاری نماید.
ب) در مواقع ضروری هر یک از معاونها وظایف رئیس را انجام خواهد داد.
پ) معاون رئیس ارشد شخصی خواهد بود که بیشترین آراء را در انتخاب معاون رئیس کسب کرده باشد.
13ـ7ـ پستهای خالی
چنانچه سمتهای معاون رئیس، ریاست کنگره یا خزانه‌دار طی دو جلسه هیأت خالی بماند، رئیس با مشورت کارگروه اجرائی، یکی از اعضاء هیأت را تا زمان برگزاری جلسه بعدی، جایگزین آنها خواهد کرد.
14ـ مدیر اجرائی و کارکنان مقر
14ـ1ـ کارکنان مقر شامل مدیر اجرائی و هریک از کارکنان و ساختار اداری می‌گردند که هر از چند گاهی توسط هیأت مشخص می‌شوند.
14ـ2ـ مدیر اجرائی توسط کارگروه اجرائی منصوب می‌شود و از طریق کارگروه اجرائی جوابگوی هیأت خواهد بود. وی طبق آیین‌نامه و شرایط تعیین شده توسط هیأت، مسؤول اجرائی اصلی انجمن خواهد بود. وی مسؤولیت فعالیتهای روزمره انجمن را به عهده خواهد داشت و سوابق آن را به ثبت می‌رساند. وی مسؤول ثبت دفاتر مالی انجمن می‌باشد و کمکهای مالی را دریافت وجوه انجمن را طبق تصمیمهای هیأت خرج خواهد کرد.
14ـ3ـ مدیر اجرائی به اعتبار سمت خود، عضو تمام واحدهای انجمن خواهد بود.
14ـ4ـ چنانچه پست مدیر اجرائی خالی شود، رئیس، شخص مناسبی را تا زمان برگزاری جلسه کارگروه اجرائی و انتصاب جدید، انتخاب خواهد کرد.
15ـ امور مالی
15ـ1ـ وجوه انجمن به نام انجمن یا هر نام دیگری که هیأت تعیین خواهد کرد نگهداری و هیچ پرداختی مجاز نخواهد بود مگر آنهایی را که هیأت تصویب کند.
15ـ2ـ هیأت باید اطمینان حاصل کند که دفاتر حسابداری به روز و مرتب می‌باشند.
15ـ3ـ هیأت، حسابرسهایی را انتخاب خواهد کرد که عضو هیأت نباشند و وظیفه آنها بررسی و تأیید دفاتر و حسابهای سالیانه انجمن و شرکت خواهد بود. این حسابها باید تا تاریخ 31 دسامبر (10 دی ماه) هر سال یا هر تاریخ دیگری که توسط هیأت مشخص می‌گردد ارائه شوند.
15ـ4ـ خزانه‌دار در هر جلسه هیأت و کارگروه اجرائی، موارد زیر را ارائه خواهد کرد:
الف) گزارش مالی از فعالیتهای انجمن از تاریخ جلسه قبلی هیأت به همراه نسخه‌ای از حسابهای ممیزی شده سالانه
ب) پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های دوره بعدی بین جلسه کنونی و جلسه بعدی هیأت.
16ـ مسؤولیتها
16ـ1ـ در صورتی‌که اقامه دعوی یا دفاع حقوقی به نمایندگی از انجمن یا در جهت منافع انجمن و به هر دلیل دیگری لازم باشد هیأت اختیار اقامه دعوی یا دفاع از سوی مدیر اجرائی و یا هر مسؤول انجمن را دارد.
16ـ2ـ انجمن، اعضاء هیأت و اعضاء کارگروه اجرائی را در قبال مسؤولیتهای شخصی یا زیانهای وارده طی انجام وظیفه آنها مصون می‌دارد مشروط بر اینکه این مسؤولیت یا زیان، ناشی از عملکرد صحیح طی انجام وظیفه با توافق و دستور هیأت باشد.
17ـ اصلاح اساسنامه
17ـ1ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه انجمن (از جمله پیشنهاد ادغام انجمن با هر نهاد مشابه) می‌تواند توسط هیأت یا هر یک از اعضاء آن ارائه گردد.
17ـ2ـ اصلاحات معمولاً فقط در جلسه هیأت مطرح خواهد شد.
17ـ3ـ متن اصلاح پیشنهادی باید به صورت کتبی به رئیس و مدیر اجرائی ارائه گردد. آنها باید مطمئن شوند که این پیشنهاد در دستور کار جلسه بعدی هیأت قرار گیرد مشروط بر اینکه اطلاعیه مربوط به برگزاری جلسه هیأت که در آن پیشنهاد اصلاح اساسنامه رسیدگی خواهد شد، حداقل سه ماه قبل صادر شود. متن اصلاحیه باید حداقل یک‌ماه قبل از جلسه بین اعضاء هیأت توزیع شود.
17ـ4ـ هرگونه پیشنهاد اصلاحی این اساسنامه باید به رأی گذاشته شود و حداقل نیمی از مجموع اعضاء حاکم باید شخصاً توسط نماینده رسمی خود یا از طریق ارسال نامه پستی طبق آیین‌نامه، رأی خود را اعلام نمایند. هر پیشنهاد باید حداقل دوسوم مجموع آراء را کسب کند تا به تصویب برسد. اصلاحیه در زمانی که هیأت مشخص خواهد کرد به اجراء گذاشته خواهد شد.
18ـ انحلال انجمن
18ـ1ـ پیشنهاد انحلال انجمن طبق مفاد بخش (17) اساسنامه و مانند پیشنهاد اصلاح اساسنامه بررسی خواهد شد.
18ـ2ـ در صورت انحلال انجمن، هرگونه سرمایه انجمن به هر شکلی که باشد:
الف) در صورتی‌که شرکت هنوز هم به فعالیت خود ادامه بدهد، به شرکت انتقال خواهد یافت.
ب) اگر شرکت منحل شده باشد یا پیشنهاد انحلال آن ارائه شده باشد، مانند سرمایه شرکت در مورد آن عمل خواهد شد. یعنی به نهاد خیریه دیگر اهداء و یا انتقال خواهد یافت که اهداف مشابهی با انجمن و شرکت داشته باشد و از تقسیم درآمد یا اموال خود بین اعضاء جلوگیری کند یا آن را محدود ساخته است. نهاد یا نهادهای مزبور توسط هیأت در زمان انحلال یا پیش از آن تعیین می‌گردد و چنانچه شرایط فوق‌الذکر تحقق نیابد، سرمایه انجمن به یک نهاد خیریه دیگر انتقال خواهد یافت.
قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 19471

تاریخ تصویب : 1390/8/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت نیرو - ریاست جمهوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.