جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ابهر (شامل شهرستانهای ابهر، خدابنده و خرمدره) شماره90/300/90745استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/8/1390؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ابهر (شامل شهرستانهای ابهر، خدابنده و خرمدره) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 15/12/1388 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرارداد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
طرح با اعمال نقطه نظرات دفتر طرحهای کالبدی به شرح ذیل اصلاح و پس از کنترل توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
1ـ در جهت رفع ابهام و جلوگیری از برداشتهای مختلف، پیشنهاد می‌شود پهنه‌بندی پیشنهادی طرح کالبدی ملی از نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی (سند شماره 1) حذف و مغایرت‌های طرح جامع ناحیه ابهر با طرح کالبدی مذکور در رابطه با موضوع مورد نظر در یک نقشه موضوعی جداگانه ارائه گردد.
2ـ با توجه به جمعیت و شرایط ناحیه ابهر و عدم احراز ضرورت ایجاد شهر جدید در سطح آن، پیشنهاد می‌شود پهنه‌های مناسب تعیین شده در سند منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی (سند 1) برای ایجاد شهر جدید حذف گردد.
3ـ با توجه به فقدان منطق کارشناسی، پیشنهاد می‌شود مجلد اساس طرح پیشنهادی حذف گردد.
4ـ با توجه به توضیحات و منظور مشاور در جهت رفع ابهام، در اسناد طرح عنوان شهرهای پیشنهادی به روستاهای دارای قابلیت تبدیل شدن به شهر، تغییر و توضیحات لازم در گزارش ارائه گردد.
5 ـ بین مجلد ضوابط و مقررات، نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی (سند شماره 1) و ماتریس ضوابط و مقررات از نظر تعداد و عناوین مناطق و پهنه‌های مورد نظر هماهنگی لازم ایجاد گردد.
6 ـ مرکز ناحیه در سند سطـح‌بندی مراکز جمعیتی و خدماتی مشخص گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود در سند مذکور سطح حوزه شهری تعیین شده به دلیل مغایرت با الگوی سطح‌بندی مصوب شورای عالی حذف و روستاهای واقع در آن در حوزه روستایی مناسب و جدید قرار گیرند.
7ـ ماتریس ضوابط و مقررات به مجلد ضوابط ضمیمه گردد.
8 ـ مهندسین مشاور در ابتدای مجلد ضوابط و مقررات اصول، تعداد و عناوین منطقه‌بندی پیشنهادی خود را معرفی نماید.
سند تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات به صورت جداگانه ارائه گردد.
10ـ با توجه به پیشنهاد سند جدید از طرف مشاور تحت عنوان ساختار توسعه آتی ناحیه ابهر، ارائه پشتوانه سند جدید، الزامات تحقق آن، هماهنگی و ارتباط آن با سایر اسناد طرح به شورای عالی مورد تأکید می‌باشد.
جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه ابهر در سال افق طرح (1400) معادل 545196 نفر (1/57 درصد شهری و 9/42 درصد روستایی) و مساحت آن 8551 کیلومترمربع خواهد بود و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره 3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره 4ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به‌ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.


معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19471
تاریخ تصویب :
1390/8/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان زنجان
موضوع :