جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تمدید تصویب‌نامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 تا پایان سال 1390 و الحاق کشورهای لیبی و یمن به آن شماره205971/ت47165هـوزارت امور خارجه ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 1368650/100 مورخ 18/5/1390 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 تا پایان سال 1390 تمدید و کشورهای لیبی و یمن به کشورهای موضوع تصویب‌نامه یادشده اضافه می‌شوند.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19476
تاریخ تصویب :
1390/10/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :