جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شماره206576/ت47149هـ

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 44/4/1/72329 مورخ 15/5/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (93) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ مصوب 1378 ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع تصویب نامه شماره 51143/ت22220 هـ مورخ 23/9/1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ در بند (الف) عبارت « بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجـرایی تبصره (2) مـاده (21) و مـاده (121) قانون مذکور» جایگزیـن عبارت « آیین‌نامه مأموریت موضوع ماده (11) قانون استخدام کشوری» می‌شود.
ب ـ متن زیر جایگزین بند (ب) می‌گردد:
ب ـ میزان حق‌الزحمه برای آن دسته از کارکنان دولت یا نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه برای رأی‌گیری، قرائت و شمارش آرا با هیئتهای اجرایی یا هیئتهای نظارت بر انتخابات همکاری می‌کنند، برای هر دوره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان در سقف اعتبارات مصوب مربوط به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. پرداخت هرگونه وجهی خارج از چارچوب این بند تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.
پ ـ متن زیر به عنوان بندهای (ت) و (ث) اضافه می‌شود:
ت ـ فرماندار یا بخشدار یا رییس هیئت نظارت می‌تواند برای قدردانی از تلاشهای مجریان یا ناظران انتخابات تقدیرنامه کتبی صادر نماید.
ث ـ تقدیرنامه‌های صادر شده از سوی رؤسای هیئت‌های نظارت استان و شهرستان از نظر برخـورداری از مزایای اداری به ترتیـب معادل تشویق‌نامه استاندار و فرماندار می‌باشد.
2ـ در ماده (11) عبارت « و ماده (33) قانون» قبل از واژه «بلافاصله» اضافه می‌شود.
3ـ در تبصره (4) ماده (12) عبارت « استاندار مربوط اعلام و رونوشت آن را به هیئت نظارت استان مربوط و ستاد انتخابات کشور ارسال نمایند» جایگزین عبارت « استاندار و هیئت نظارت استان مربوط اعلام و رونوشت آن را نیز به ستاد انتخابات کشور ارسال نمایند» می‌شود.
4ـ متن زیر به عنوان ماده (20) مکرر به آیین‌نامه مذکور الحاق می‌گردد:
ماده20مکرر ـ در صورت تحقق شرایط مندرج در مواد (35) و (53) قانون، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است ضمن اجرای وظایف قانونی، مراتب را به ستاد انتخابات استان اعلام و رونوشت آن را به ستاد انتخابات کشور و هیئت نظارت مربوط ارسال نماید.
تبصره ـ فرمانداران یا بخشداران حوزه‌های انتخابیه نیز مراتب را به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌کنند.
5 ـ متن زیر جایگزین ماده (21) می‌شود:
ماده21ـ داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس ماده (45) قانون و تبصره‌های (1) و (2) آن ظرف مهلت مقرر قانونی به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور و در خارج از کشور به سفارتخانه‌ها، کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و با ارایه و تکمیل موارد زیر، ضمن اخذ رسید، آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام می‌کنند:
1ـ اصل شناسنامه عکس‌دار و کارت ملی خود
2ـ ده قطعه عکس سه در چهار جدید
3ـ سه نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه و سه نسخه تصویر کارت ملی
4ـ اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر
5 ـ اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی
6 ـ دریافت و تکمیل فرم اعلام داوطلبی، در حضور فرماندار یا بخشدار یا مسئول ثبت نام در وزارت کشور، سفارتخانه، کنسولگری یا نمایندگی سیاسی
7ـ ارایه گواهی رسمی مبنی بر تأیید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (29) قانون
6 ـ در ماده (23) واژه « پرسشنامه» به عبارت « برگه (فرم)» اصلاح و عبارت « و کارت ملی» بعد از واژه « شناسنامه» اضافه و در تبصره (2) عبارت « وقت اداری» پس از واژه « پایان» اضافه می‌گردد.
7ـ در تبصره (1) ماده (28) عبارت « سامانه الکترونیکی وزارت کشور» جایگزین واژه « نمابر» و در تبصره (2) ماده یادشده، عبارت « دو نسخه» قبل از واژه « صورتجلسات» اضافه می‌گردد.
8 ـ در تبصره ماده (34) عبارت « در ابتدا» حذف می‌گردد.
9ـ در ماده (52) پس از واژه « شهرداریها» عبارت « و دهیاریها» اضافه می‌گردد.
10ـ متن زیر به عنوان ماده (54) مکرر به آیین‌نامه مذکور الحاق می‌گردد:
ماده54 مکررـ هیئتهای اجرایی فرعی به استناد ماده (44) قانون می‌توانند برای مناطق صعب‌العبور، کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، با اطلاع هیئت نظارت و تصویب هیئت اجرایی مرکز حوزه، شعب اخذ رأی سیار در نظر بگیرند.
تبصره1ـ هیئت اجرایی مربوط باید مسیر تردد شعب اخذ رأی سیار (اعم از بیمارستان، پادگان، روستاها، دهستانها و غیره) را تعیین نماید و اعضای شعب، حق خروج از مسیر تعیین شده را ندارند.
تبصره2ـ مسیر حرکت شعب اخذ رأی در صورتجلسه نتایج آرای شعبه در پایان اخذ رأی توسط نماینده هیئت نظارت قید و تأیید می‌گردد.
تبصره3ـ شعب اخذ رأی سیار جهت شمارش آرای صندوق پس از انقضای مهلت اخذ رأی باید به محل فرمانداری یا بخشداری (حسب مورد) یا مکانی که از قبل توسط فرمانداری یا بخشداری (حسب مورد) تعیین گردیده است، مراجعه نمایند.
11ـ تبصره (3) ماده (55) حذف می‌شود.
12ـ تبصره (4) ماده (63) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره4ـ پس از تعیـین و معرفی کتـبی ناظر یا ناظران برای هـر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی حوزه انتخابیه از طرف هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه، فرمانداران و بخشداران نسبت به اعزام آنان به محل شعـبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند.
13ـ متن زیر به عنوان ماده (64) مکرر (1) به آیین‌نامه مذکور الحاق می‌گردد:
ماده64 مکرر1ـ نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با لحاظ ماده (55) قانون، می‌توانند نماینده یا نمایندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأی با ارایه فهرست مشخصات سجلی و یک قطعه عکس سه در چهار به هیئت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند.
تبصره1ـ نماینده نامزد در شعبه اخذ رأی حداقل پنج روز قبل از شروع اخذ رأی باید معرفی گردد.
تبصره2ـ تأمین نیازهای نماینده نامزد در روز اخذ رأی بر عهده نامزد مربوط است.
تبصره3ـ کارت نمایندگان نامزدها حداکثر بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی باید تحویل گردد.
14ـ متن زیر به عنوان ماده (64) مکرر (2) به آیین‌نامه مذکور الحاق می‌گردد:
ماده64 مکرر2ـ نمایندگان نامزدها می‌توانند بدون دخالت در انجام وظایف سایر مسئولان شعبه، تا پایان زمان اخذ رأی، شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه در شعبه حضور داشته باشند.
تبصره1ـ نمایندگان نامزدها در صورت مشاهده تخلف، باید مراتب را به صورت کتبی به مسئولان شعبه یا هیئت‌های اجرایی و نظارت اعلام نمایند.
تبصره2ـ چنانچه نماینده نامزد در شعبه اخذ رأی له یا علیه نامزدی تبلیغ نماید، برابر مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد.
15ـ در ماده (65) اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف ـ متن زیر جایگزین پاراگراف اول ماده (65) می‌شود:
ماده65 ـ برنامه ثبت نام، اخذ رأی و قرائت و شمارش آرا:
اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی باید حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و ابتدا هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را که در اطراف محل شعبه نصب شده است، امحا و بعد از آن نسبت به ثبت اسامی هیئت رئیسه، ناظران، نماینده فرماندار، بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) در صدر فرم صورتجلسه نتیجه اخذ رأی شعبه اقدام و حاضران آن را امضا کنند و سپس صندوق اخذ رأی باید در حضور نماینده هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور (چنانچه نمایندگان فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور حضور داشته باشند) باز و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق، آن را با بستهای انتخاباتی مخصوص اجرایی و نظارت (با همکاری ناظران) در محلهای مشخص پلمب نموده و نمایندگان هیئت نظارت موضوع را در صورتجلسه گواهی نمایند و برنامه اخذ رأی و قرائت آرا در شش مرحله به شرح زیر انجام می‌پذیرد.
ب ـ در بند (الف) مرحله دوم عبارت « پانزده سال» به عبارت « هجده سال» و در بند « ب» مرحله دوم عبارت « آلوده به» به عبارت « اثری از» تغییر می‌یابد.
پ ـ بند (3) مرحله ثبت نام حذف می‌شود.
ت ـ متن زیر به عنوان بند (6) به مرحله اخذ رأی اضافه می‌شود:
6 ـ پس از پایان ساعت رأی‌گیری، تمام افرادی که جهت دادن رأی داخل صف قرار دارند، به داخل شعبه هدایت شده و درب شعبه بسته می‌گردد. مسؤولان شعبه پس از بستن درب شعبه، اجازه ورود به هیچ شخصی را جهت اخذ رأی نخواهند داد.
ث ـ در بند (2) قسمت یکم (شیوه دستی) مرحله قرائت و شمارش آرا، پس از عبارت « وزارت کشور» عبارت « در صورت حضور» اضافه می‌گردد.
ج ـ در تبصره (1) قسمت شیوه دستی مرحله قرائت و شمارش آرا، عبارت « لاک و مهر» به عبارت « بست‌های پلمب‌شده» تغییر می‌یابد.
چ ـ در تبصره (2) قسمت شیوه دستی مرحله قرائت و شمارش آرا، عبارت « (18)» حذف می‌گردد.
ح ـ در قسمت یکم (شیوه دستی) مرحله تنظیم صورتجلسه قرائت و شمارش آرا، عبارت « لفاف و لاک و مهر شدن» به عبارت « پلمب مجدد» اصلاح و عبارت « توسط بستهای اجرایی و نظارت» پس از عبارت « (صندوقها)» اضافه می‌شود.
16ـ در تبصره ماده (71) قبل از عبارت « در محل امن» عبارت « تا زمان صدور دستور امحا از طرف وزارت کشور» اضافه می‌شود.
17ـ در ماده (74) عبارت « پستی موجود» حذف می‌شود.
18ـ در ماده (79) عبارت « مواد (68) و (70)» جایگزین عبارت « ماده (68)» و متن زیر به عنوان تبصره به آن الحاق می‌شود:
تبصره ـ هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات با استناد به ماده (70) قانون می‌تواند با تأیید هیئت نظارت، آرای یک یا چند شعبه را که در سرنوشت انتخابات مؤثر نیستند، باطل نماید.
19ـ در ماده (87) قبل از عبارت « کلیه حوزه‌های انتخابیه» عبارت « و تمامی مهرهای انتخاباتی» اضافه می‌گردد.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19476
تاریخ تصویب :
1390/8/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :