جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع تبریز شماره90/300/90804


استاندار محترم استان آذربایجان شرقی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسات مورخ 23/12/1389 و 27/4/1390 مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تبریز، مصوب جلسه مورخ 18/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی و تصویب قرار داده و مقرر نمود که علاوه بر اعمال نظرات کمیته فنی در طرح، موارد زیر نیز در طرح اعمال گردد:
1ـ فضای باز به ازای هر واحد مسکونی 20 مترمربع در نظر گرفته شود.
2ـ افق طرح جامع شهر تبریز تا سال 1391 تمدید گردد.
متن نظرات کمیته فنی:
الف ـ شبکه ارتباطی
1ـ کمربندی دوم شهر تبریز در جنوب تبریز در خارج از محدوده شهر که توسط اداره کل راه و ترابری استان در حال مطالعه است، به جای شریانی درجه 1 پیشنهادی جنوب اتوبان شهید کسائی (امتداد مارالان) تصویب گردید.
2ـ خیابان آذربایجان در شرق و بلوار بابایی در شمال به جای شریانی درجه 1 شهری داخل و مجموعه پارک بزرگ مورد تصویب قرار گرفت.
3ـ مابقی معابر جایگزین مورد تأیید قرار نگرفت چرا که دلایل ارایه‌ شده مبنی بر اینکه موارد در طرح جامع حمل و نقل دیده نشده موجه نمی‌باشد، زیرا طرح جامع حمل و نقل که پس از طرح جامع تهیه شده می‌بایست کلیه اهداف برنامه‌ریزی بلندمدت ترافیک شهر را که در طرح جامع تهیه و تصویب شده بود، مدنظر قرار می‌داد.
همچنین دلایل مشاور در خصوص عدم اجرای معابر اصلی و شریانی طرح به دلیل ساخت و سازهای بعد از تصویب طرح جامع موجه و قابل پذیرش نمی‌باشد.
علاوه بر اینکه اکثریت گزینـه‌های جایگزین، نظیر پیشنهاد کنارگذر دوم شهر (در دست مطالعه وزارت راه) که نقش هدایت سفرهای عبوری خارج شهری را خواهد داشت، بجای یک مـعبر شریانی داخل شهری (با ماموریت هدایت سفـرهای درون شهری)، موجه نمی‌باشد.
ب ـ مراکز شهری و منطقه شهری
1ـ به دلیل اینکه برای دو مرکز منطقه شهری آخماقیه و غرب تبریز جایگزینی پیشنهاد نشده است لذا حذف این دو مرکز تصویب نشد.
2ـ جایگزین‌های ارائه شده برای مرکز منطقه شهری ائل‌گل، مرکز منطقه شهری چهارراه عباسی، مرکز منطقه شهری میدان مفتح، مرکز شهری مهرانرود و مرکز منطقه شهری چهارراه بهار مورد تصویب قرار نگرفت زیرا جایگزین‌های ارائه‌شده، عملاً در سطح خدمات محله و ناحیه و بعضاً در حد سطح خدمات شهری می‌باشند که قطعاً نمی‌تواند نقش مرکز منطقه با ارائه خدمات در سطح منطقه‌ای را ایفا نماید.
ج ـ خدمات جهانگردی
پیشنهادات جایگزینی برای خدمات جهانگردی محور ائل‌گلی ـ خدمات جهانگردی خیابان امام حدفاصل میدان جـهاد ـ میدان قونقا، میدان ساعت تا چهارراه آبرسان مصوب نشد زیرا ایجاد تنها یک هتل و مهمانپذیر به عنوان جایگزین یک محور خدمات جهانگردی مورد تأیید نمی‌باشد.
ضمن اینکه دلایل مشـاور در خصوص عدم تحقق خدمات جهانگردی به دلیل شکل‌گیری بدنه در وضع موجود موجه و قابل پذیرش نمی‌باشد.
د ـ تراکم
افزایش تراکم ناخالص و خالص طرح جامع (تراکم ناخالص از 123 نفر در هکتار به 131 نفر در هکتار و تراکم خالص مسکونی از 255 نفر در هکتار به 340 نفر در هکتار) مورد تصویب قرار نگرفت زیرا حذف منطقه‌بندی تراکمی طرح جامع مصوب و لحاظ نمودن یک روش تعیین تراکم برای کل سطح شهر در طرح تفصیلی، با مقتضیات جغرافیایی و اجتماعی شهر تبریز، شبکه معابر محقق نشده شهر، معضلات ترافیکی و زیرساختهای شهر، مورد تصویب قرار نگرفت.
ضمن اینکه مشاور طرح هیچ دلیل موجه‌ای برای کاهش سرانه فضای باز مسکونی ارائه ننمود.
هـ ـ الحاق روستای خلجان به محدوده شهر تبریز با توجه به مصوبه استان مورد تصویب قرار گرفت.
در خاتمه با توجه به کثرت و اهمیت مغایرتهای اساسی مطروحه و نیز فاصله زیاد بین اتمام افق طرح جامع با زمان تهیه طرح تفصیلی شهر، عملاً طرح جامع محقق نشده و طرح تفصیلی ارائه شده بدون طرح جامع بالادست تهیه گردیده است، تاکید می‌گردد که بازنگری طرح جامع برای شهر تبریز ضروری می‌باشد.معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19476
تاریخ تصویب :
1390/4/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :