جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوق‌العاده جذب صادر شده برای کارکنان شماره هـ/90/10شرکت برق منطقه‌ای گیلان


تاریخ دادنامه: 28/9/1390 شماره دادنامه: 406 کلاسه پرونده: 90/10
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: شرکت سهامی برق منطقه‎ای گیلان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‎ای گیلان به موجب لایحه شماره 9748/100 ـ 15/7/1389 اعلام کرده است که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایای وزارت نیرو که طی تصویب‎نامه شماره 28132/ت37299هـ مورخ 26/2/1386 هیأت وزیران مورد تاکید مجدد قرار گرفته است، شرکت برق منطقه‎ای گیلان از سال 1377 نسبت به برقراری فوق‎العاده جذب جهت کارکنان خود اقدام کرده است. لیکن از آنجا که سازمان بازنشستگی گیلان در زمان برقراری حقوق بازنشستگی پرسنل رسمی این شرکت، طبق روال موجود پس از تطبیق حقوق کارکنان رسمی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، حقوق بازنشستگی آنان را بدون اعمال فوق‎العاده جذب برقرار کرده است، تعدادی از کارکنان این شرکت به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده و خواستار اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوق‎العاده جذب شده‎اند و شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور آراء متفاوت صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعب 23 و 22 و 7 در پرونده‎های شماره 23/84/2359 و 22/86/1336 و 7/87/1114 به موجب دادنامه‎های شماره 1788ـ17/11/1386 و 478ـ 29/2/1387 و 943ـ 15/5/1386 حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده‎اند و شعب 23 و 22 در پرونده‎های شماره 23/84/2034 و 22/84/1837 و به موجب دادنامه‎های شماره 89 ـ27/1/1387 و 337ـ22/3/1386 حکم به غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده‎اند. حال با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 7 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/87/1114 با موضوع دادخواست خانم کلثوم طاهربیگی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان گیلان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ فوق‎العاده جذب در پرداخت حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 943ـ 15/5/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در سال 1381 به افتخار بازنشستگی نائل آمده است در سال 1374 مصوبه هیأت وزیران برای بعضی از مشاغل حق جذب قائل شده است که شغل شاکی در ردیف مشاغل مذکور احصاء نگردیده است. در نهایت در سال 1382 مصوبه دیگری به شماره 7529ـ31/4/1382 سایر مشاغل را نیز مشمول مصوبه در حد 35% حق‌جذب قرار داده است که ماده 4 مصوبه مذکور به شرح زیر برای سایر مشاغل ایجاد حق می‎نماید. این ماده به عنوان ماده 4 به تصویب نامه شماره 37334ـ16357ـ 28/12/1374 اضافه شده است، حال اداره طرف شکایت تاریخ اجراء‌ مصوبه سال1382 را از تاریخ تصویب می‎داند در حالی که ماده 4 به مصوبه سال 1374 اضافه و ماده 4 سابق به ماده 5 اصلاح شده است در این صورت عدم پرداخت حق جذب به کسانی که در تاریخ مصوبه سال 1374 شاغل بوده‎اند به اعتبار این که مصوب سال1382 به گذشته تسری ندارد، مجوزی ندارد. علی‎هذا با توجه به مراتب فوق به ورود شکایت شاکی دائر به الزام اداره طرف شکایت به برقراری حق جذب شاکی حکم صادر و اعلام می‎گردد. در مورد برقراری سختی شرایط محیط کار، گرچه اداره طرف شکایت دفاعی ننموده است مع‎الوصف شاکی نیز دلیلی که نسبت استحقاق باشد ابراز نداشته است. لذا در این خصوص به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/86/1336 با موضوع داخواست آقای سیدرضا سیدی طراز کوهی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار در پرداخت حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 478ـ 29/2/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای سیدرضا سیدی طرازکوهی فرزند سیدحسن به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ نمودن فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار با این توضیح که مشارالیه به موجب مصوبات قانونی از فوق‎العاده‎های مذکور در ایام اشتغال استفاده نموده و کسورات قانونی نیز از وی کسر گردیده، لیکن در صدور حکم بازنشستگی مورد لحاظ قرار نگرفته است. مشتکی‎عنه به شرح لایحه دفاعیه شماره 4285ـ7/12/1386 اعلام نموده است با استناد به تصویب‎نامه شماره 7529/ت28068 مورخ 31/4/1382 و تاریخ صدور آن، عطف به ماسبق شدن آن موضوعیت ندارد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‎باشد و درخواست رد شکایت را نموده است. با توجه به مراتب اعلام شده نظر به این که تصویب‎نامه استنادی در مقام اصلاح تصویب‎نامه شماره 37334/ت16357هـ مورخ 28/12/1374 تصویب و به عنوان ماده 4 به تصویب‎نامه اخیرالذکر تصویب گردیده است و لذا تصویب‎نامه 28/12/1374 ملاک اعتبار و اجرا می‎باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 22 قانـون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی‎عنه به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ مـزایای مزبور از تاریخ صدور حکم بازنشـستگی صادر و اعلام می‎گردد رأی صادر شده قطعی است.
ج: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 23/84/2359 با موضوع دادخواست آقای امیر مرادیان به طرفیت سازمان بازنشستگی استان گلستان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به لحاظ فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار در پرداخت حقوق بازنشـستگی به موجب دادنامه شماره 1788ـ17/11/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که آقای امیر مرادیان فرزند نعمت‌اله در دادخواست تقدیمی علیه سازمان بازنشستگی مدیریت استان گلستان نسبت به عدم پرداخت فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار از سوی سازمان بازنشستگی معترض بوده و تقاضای جلوگیری از تضییع حقوق حقه با اصلاح حکم حقوق بازنشستگی را مطرح نموده است و مدعی است سازمان متبوع از فوق‎العاده جذب و سختی شرایط محیط کار مقداری به عنوان کسور بازنشستگی کسر می‎کرد که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نگرفته است. خوانده در لایحه دفاعیه تاریخ احتساب را به تاریخ صدور تصویب‎نامه 31/4/1382 مقید نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی لایحه دفاعیه چون خوانده اصل احتساب را پذیرفته است بدیهی است زمان احتساب با عنایت به این که کسر کسورات در ایام خدمت صورت گرفته است بدیهی است شاکی از ابتدای بازنشستگی استحقاق احتساب را دارد. لذا به استناد آراء وحدت رویه شماره 478 تا 500 ـ 27/9/1384 و ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها... شکایت را صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادر شده قطعی است.
د: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/84/1837 با موضوع دادخواست خانم هاجر بافته‎چی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان گیلان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ فوق‎العاده جذب و سختی شرایط کار در پرداخت حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 337 ـ22/3/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام کرده در تاریخ 1/10/1382 بازنشسته شده و مدعی است خوانده به استناد تصویب‎نامه شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی


نظر به این که هیأت وزیران در اجرای ماده 6 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370، دستورالعمل برقراری فوق‎العاده جذب کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه را به موجب مصوبه شماره 37334/ت16357هـ مورخ 28/12/1374 تصویب کرده است و در راستای مصوبه مذکور، وزیر نیرو با اجازه حاصل از نامه شماره 47289/45/2 مورخ 4/12/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برقراری فوق‎العاده جذب سایر مشاغل کارکنان وزارت نیرو و شرکت‎های تابعه را از تاریخ 1/1/1377 طی بخشنامه شماره 705/56485 ـ 24/12/1376 ابلاغ کرده است و همچنین هیأت وزیران نیز به موجب مصوبة شماره28132/ت37299هـ ـ26/2/1386 به وزارت نیرو اجازه داده است تا ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق و حوزه ستادی را در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، با روش امتیازی (امتیازات مترتب بر شغل و شاغل) و در قالب آیین‎نامه‎ها و ضوابط و مقررات مصوب قانون مزبور تنظیم و از تاریخ 1/1/1371 اجراء کند، بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوق‎العاده جذب صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19480
تاریخ تصویب :
1390/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :