جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

رأی شماره 407 الی 408 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت فوق‌العاده ویژه معلمان و حق همترازی شماره هـ/90/373موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به صورت توأمان بلامانع است

تاریخ دادنامه: 28/9/1390 شماره دادنامه: 408 ـ 407
کلاسه پرونده: 90/952ـ 90/373
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: خانم مهین منافی و مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم مهین منافی و مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه‎های جداگانه اعلام کرده‎اند که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص «استفاده توام از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370» آراء معارض صادر کرده‎اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده‎اند.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شمـاره 4/88/1053 با موضوع دادخواست خانم مهین منافی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خـواسته برخورداری همزمان از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجـب دادنامه شـماره 1745 ـ27/8/1388 مفاداً به شـرح آینده به صـدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به پرداخت همزمان فوق‎العاده همترازی و فوق‎العاده ویژه ارتقای شغلی معلمان، موضوع تصویب‎نامه شماره 34183/37411هـ ـ6/3/1386 هیأت وزیران، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره یاد شده مبنی بر این که کارکنانی که در سمت دبیر هنرآموز و آموزگار اشتغال دارند مشمول مصوبه هستند، باالتفات بر حکم کارگزینی شماره 2/6258 ـ1/7/1387 نامبرده در پست دبیر شاغل در پست کارشناس اشتغال دارد از شمول مصوبه مرقوم خارج بوده شکایت غیر وارد تشخیص و بـه استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بـه رد شکایت حکم صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/2553 با موضوع دادخواست آقای محمد رحمتی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته بهره‎مندی از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان و همترازی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 375ـ22/2/1389مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ثبت شده به شماره فوق، بهره‎مندی همزمان از مزایای ارتقای شغلی و همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ می‎باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده تحت شماره 569 ـ 15/12/1389 دفتر این شعبه، نظر به این که هر چند مصوبه شماره 2552/ت29933/ه‍ـ ـ26/1/1386 هیأت وزیران با تصویب‎نامه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هیأت وزیران مذکور اصلاح و جهت اجراء به دستگاهها ابلاغ گردیده که کارشناسان نیز مشمول طرح مسیر ارتقاء شغلی قرار می‎گیرند لیکن شاکی عملاً در مشاغل اداری فعالیت دارد و جزء فهرست مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی نمی‎باشد و استفاده همزمان از فوق‎العاده‎های مذکور در مشاغل اداری توجیه قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 835 و 836 مورخ 19/11/1388 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز پرداخت توأمان فوق‎العاده‎های مزبور نسبت به کارکنان اداری که در پستهای کارشناسی مشغول خدمت هستند و با رعایت مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد، رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/4/1820 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا اعوانی به طرفیت 1ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور 2ـ وزارت آموزش و پرورش و به خواسته بهره‎مندی از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان و همترازی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 4059ـ2/11/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی به خواسته پرداخت فوق‎العاده همترازی به اعضاء هیأت علمی، دیوان با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که در بند 5 قسمت ج مصوبه مورخ 19/1/1383 هیأت وزیران که در مورد پرداخت فوق‎العاده ویژه مذکور است که می‎بایست یکی از این دو مورد پرداخت گردد، و شاکی حسب حکم کارگزینی ارائه شده مشمول دریافت فوق‎العاده ویژه گردیده است، لذا شکایت وی را موجه ندانسته و به رد آن حکم صادر و اعلام می‎دارد
د: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های شماره 10/88/2869 و 10/88/3144 و 10/88/2868 با موضوع دادخواست آقایان محمد زمانلو و غلامرضا علی بابایی و محمود شرفی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی و به خواسته برقراری توام حق همترازی و ارتقاء شغلی به موجب دادنامه‎های شماره 2506ـ 18/6/1388 و 3041ـ26/7/1388 و 2505ـ 18/6/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و بخشنامه شماره 77/16531/791 مورخ 5/4/1386 وزارت آموزش و پرورش و مصوبه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هیأت وزیران که پرداخت توام حق همترازی و ارتقاء شغلی را بلامانع اعلام داشته است با توجه به مدارک ارائه شده از سوی شاکی، اداره مشتکی‎عنه را به پرداخت حقوق مذکور به طور همزمان از اول سال 1386 در حق شاکی محکوم می‎نماید.
هـ ‍: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/1234 با موضوع دادخوست خانم صدیقه کریمیان به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته استفاده از مزایای ارتقای شغلی و همترازی هیأت علمی سازمان و درج در حکم کارگزینی و پرداخت مابه‎التفاوت به موجب دادنامه شماره 1990ـ12/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی مفاداً مطالبه حق همترازی به رغم برخورداری از فوق‎العاده ویژه ارتقای شغلی در اجرای مصوبه شماره 34183/ت37411هـ ـ6/3/1386 هیأت وزیران می‎باشد. همچنین خواستار مابه‎التفاوت حق ماموریت و اضافه کاری خود از تاریخ مذکور (سال 1386) پس از اعمال همترازی است. علی‎هذا با توجه به مراتب فوق و با ملاحظه جوابیه مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره 3099ـ10/8/1388، نظر به این که حسب احکام کارگزینـی مضـبوط در پرونده تا پیش از سال 1388، پسـت شاکی، دبیری و بـا مدرک فوق‌لیسانس بوده (هر چند شاغل در پست کارشناس برنامه‎ریزی آموزشی درج شده) و با عنایت به این که حسب مصوبه صدرالذکر ممنوعیت اعمال همزمان ارتقای شغلی و همترازی، بر طرف گردیده و با اوصاف مذکور به ورود شکایت شاکی از تاریخ استحقاق با توجه به مصوبه یاد شده لغایت پایان سال 1387 (با توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش از ابتدای سال 1388) حکم صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادر شده قطعی است.
و: شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 24/85/1166 با موضوع دادخواست آقای حسین پاک سرشت به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و به خواسته برقراری همزمان همترازی و ارتقاء شغلی به موجب دادنامه شماره 973ـ23/7/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی دریافت همزمان فوق‎العاده ویژه معلمان، موسوم به ارتقاء شغلی و امتیاز همترازی می‎باشد. شعبه 24 دیوان با التفات به شغل و میزان تحصیلات شاکی و مستند مربوط به دریافت فوق‎العاده همترازی و قطع نظر از پاسخ خواندگان/خوانده به شماره‎های 23/75944/710ـ11/11/1385 و 153095/1604ـ11/10/1385 نظر به این که هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/2/1386 و به موجب مصوبه شماره 34183/ت/37411ـ6/3/1386 با حذف بند 5 مصوبه شماره 2552/ت29933هـ ـ26/1/1383 آن هیأت پرداخت همزمان دو فوق‎العاده مزبور را نسبت به معلمان تصویب و تایید نموده است. فلذا خواسته مطروح را موجه و منطبق با مقررات تلقی در نتیجه به ورود آن حکم صادر می‎نماید. رأی صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ز: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/2043 با موضوع دادخواست آقای علی میرزامحمد به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته بهره‎مندی از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان و همترازی دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 2359ـ 19/11/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ثبت شده به شماره فوق، پرداخت همزمان فوق‎العاده ویژه ارتقاء شغلی و همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ می‎باشد. با بررسی محتویات پرونده و لحاظ جوابیه مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره 4269ـ7/11/1388 دفتر این شعبه مبنی بر این که استفاده همزمان از مزایای ارتقاء شغلی و همترازی شامل دبیران، هنرآموزان و آموزگاران می‎باشد. هر چند پست سازمانی شاکی جزء فهرست مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی است، لیکن اشتغال عملی وی در مشاغل اداری است و استفاده همزمان از فوق‎العاد‎های مذکور در مشاغل اداری فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. علی‎هذا نظر به این که حسب حکم کارگزینی به شماره 2/6010 ـ 18/4/1387 نامبرده دارای مدرک فوق لیسانس بوده و پست وی آموزگاری می‎باشد و با توجه به این که بند 5 مصوبه شماره 21552/ت29932/ه‍ـ ـ26/1/1383 هیأت وزیران مطابق تصویب‎نامه شماره 34183/ت37411 مورخ 6/3/1386 هیأت وزیران اصلاح و پرداخت توامان (همزمان) فوق‎العاده‎های موصوف (مزایای ارتقاء شغلی و همترازی) تجویز گردیده است، لذا دفاع مشتـکی‎عنه غیـرموثر تلقی و مستنـداً به ماده 68 قـانون مدیریت خـدمات کشـوری مصوب 1386 که با اجرای قانون مزبور از ابتدای سال 1388 اعمال فوق‎العاده همترازی (ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت) ممنوع اعلام گردیده است. علی‎هذا با وصف مراتب و استنـاداً به مواد 7 و 48 قانون دیـوان عدالت اداری خواستـه موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر پرداخت فوق‎العاده همترازی از 6/3/1386 لغایت ابتدای سال 1388 (از تاریخ اصلاحی مذکور در مصوبه‎های مارالذکر هیأت وزیران اجرای قانون مدیریت و خدمات کشوری) همزمان با فوق‎العاده ارتقاء شغلی با کسب امتیازات لازم توسط شاکی صادر و اعلام می‎گردد رأی صادر شده قطعی است.
ح: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/2293 با موضوع دادخواست آقای موسی کریمی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته بهره‎مندی از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی کارکنان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 318ـ21/2/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی حسب متن دادخواست پرداخت توامان فوق‎العاده ویژه ارتقای شغلی و همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ می‎باشد که با توجه به محتویات پرونده و جوابیه مشتکی‎عنه ثبت شده به شماره 494ـ 9/2/1388 مبنی بر این که شغل شاکی اگرچه در فهرست مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی، است لیکن اداری محسوب است و استفاده همزمان از فوق‎العاده‎های مذکور در مشاغل اداری وجاهت ندارد. علی‎هذا نظر به این که حسب ابلاغ کارگزینی شماره 2/6410 ـ23/11/1387 نامبرده دارای مدرک فوق لیسانس بوده و پست وی دبیری می‎باشد و به موجب مصوبه شماره 34183/ت37411ـ6/3/1386 بند پنج تصویب‎نامه شماره 552/2/ت29932ـ26/1/1383 اصلاح گردیده و با لحاظ دادنامه شماره 780ـ24/11/1385 هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری دفاعـیات مشتکی‎عنه غیرموثر تشخیص و به ورود شکایت مبنی بر استحقاق شاکی جهت برخورداری همزمان از همترازی و فوق‎العاده ارتقای شغلی ضمن کسب امتیازات لازم مربوط به فوق‎العاده اخیرالذکر (ارتقای شغلی) توسط شاکی حکم صادر و اعلام می‎دارد، رأی صادر شده قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی


با توجه به این که برقراری توام فوق‎العاده ویژه معلمان وحق همترازی اعضاء هیأت علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 در مصوبه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26/1/1383 هیأت وزیران ممنوع اعلام شده بود ولیکن این ممنوعیت به موجب مصوبه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هیأت وزیران مرتفع شده است، بنابراین اشخاصی که مطابق ضوابط مربوط استحقاق دریافت فوق‎العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دارند، امکان برخورداری از دو حق مذکور به نحو توامان را خواهند داشت. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری که اصل استحقاق برخورداری از هر یک از مزایای موصوف را با رعایت شرایط مقرر برای مستخدم شاکی مفروض دانسته‎اند و حکم به پرداخت توامان هر دو حق یاد شده صادر کرده‎اند، در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و موافق مقررات می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19480
تاریخ تصویب :
1390/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان آموزش و پرورش
موضوع :