جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درمورد فسخ قراردادهای منعقدشده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری جهت تأمین نیروی انسانی و نحوة انعقاد قرارداد شماره213471/ت47643هـبا کارکنان شاغل شرکتی


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند قراردادهای منعقدشده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف (15) روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیتهای موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند، به ترتیب زیر اقدام نمایند:
الف ـ با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به عنوان شغل کارگری اعلام می‌نماید، با رعایت ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و درصورت نیاز، در سال بعد با آنها مجدداً قرارداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می‌شود.
ب ـ با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی، ماشین‌نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه اعلام می‌شود، به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند.
2ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌‌نامه، انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی به هر شکل با شرکتهای پیمانکاری ممنوع می‌باشد و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در کلیه مشاغل و فعالیتهای دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت، امکان‌پذیر خواهد بود.
3ـ دستگاههای اجرایی مذکور در بند(1) این تصویب‌نامه مکلفند مطابق ضوابط اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بکارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی «کارمند ایران» به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت نمایند.
4ـ فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشند.
5 ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کارگیری نیروهای انسانی شاغل در طرحهای عمرانی در فعالیتهای جاری دستگاه ممنوع است. با نیروهای شاغل در طرحهای عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرحها، حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیتهای جاری دستگاه را داشته باشند، درصورت اشتغال در مشاغل موضوع جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه، مطابق بند مذکور و درصورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء (ب) این بند رفتار خواهد شد.
6 ـ شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانکهای دولتی موظفند ظرف پانزده (15) روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار نمایند:
الف ـ با نیروهای شاغل در مـشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد نمایند.
ب ـ سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکتهای در حال واگذاری را در قالب شرکتهای تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی نمایند.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19486
تاریخ تصویب :
1390/10/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :