جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

قانون تفسیر مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور شماره70219
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با تـوجه به انقضای مهلت مـقرر در ماده «1» قانون مـدنی و در اجـرای مفاد تبـصره مـاده «1» قانون مـذکور، یک نـسخه تصویر «قانون تفـسیر مفاد جـزء (ب) بـند (46) قانـون بـودجه سـال 1390 کـل کشـور» برای درج در روزنـامه رسـمی ارسال می‌گردد.


شماره67299/639 27/10/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/10/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تفسیر مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
موضوع استفساریه ـ آیا مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال1390 کل کشور در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 بدین معناست که در سال جاری دولت نمی‌تواند در ماههای باقیمانده سال 1390 بیش از بیست درصد (20%) قیمت هر یک از موارد مذکور را افزایش دهد؟
پاسخ مجلس: بلی، مجوز مذکور در این بند متناسب با ماههای باقیمانده سال می‌باشد و دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش ماههای گذشته را در ماههای باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از موارد یادشده، می‌تواند حداکثر بیست درصد (20%) نسبت به قیمت سال 1389 همان مورد افزایش یابد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ21/10/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19495
تاریخ تصویب :
1390/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیأت دولت
موضوع :