جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشک شماره13196/90/دشتفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات
و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی


(مصوب جلسه 227 مورخ 28/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده واحده «تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسه 227 مورخ 28/4/1390 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به تفویض جلسه 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی) به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
ماده واحده ـ «براساس راهکار موضوع بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتـصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص این ضوابط در اختیار وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته تا پس از مشورت با هیأت امنای مرکزی وزارتین علوم و بهداشت، ضوابط مذکور به دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی جهت اجرا ابلاغ شود.
تبصره1ـ در صورت نیاز و تا زمان اجرایی‌شدن ماده واحده مذکور، ضوابط بازنشستگی براساس مقررات سابق و رویه موجود، صورت می‌پذیرد.
تبصره2ـ تدوین و تنظیم هرگونه آیین‌نامه توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، خارج از وحدت رویه ابلاغی از سوی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع می‌باشد».


رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19499
تاریخ تصویب :
1390/4/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :