جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1390 شماره227777/ت47668هـتصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1390

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/10/1390 بنا به پیشنهاد شمـاره 24738/90/200 مورخ 3/10/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ و ماده (75) قانون مدیریت خدمات کـشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پس از تأیید فهرست کارمندان شاغل آنان از طریق سامانه کارمند ایران توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1390 برابر شرایط زیر اقدام نمایند:
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نـیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره1ـ پرداخت هرگونه وجه دیـگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره2ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1390 خواهد بود.
2ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت می‌باشد.
3ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19501
تاریخ تصویب :
1390/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :