جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد الحاق یک تبصره به جزء (6) بند (الف) ماده (2) و الحاق جزء (11) به بند «ث» ماده 16 آئین‌نامه خرید خدمت مشاوره شماره237395/ت42986هـتصویب‌نامه در مورد الحاق یک تبصره به جزء (6) بند (الف) ماده (2)
و الحاق جزء (11) به بند «ث» ماده 16 آئین‌نامه خرید خدمت مشاوره


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
1ـ متن زیر به عنوان تبصره به جزء (6) بند (الف) ماده (2) تصویب‌نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388 اضافه می‌شود:
تبصره ـ موافقت قطعی انجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که حسب مورد توسط معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می‌شوند، به منزله گواهینامه صلاحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که دارای اعتبارات پژوهشی هستند، تلقی می‌شود.
2ـ متن زیر به عـنوان جزء (11) به بند «ث» ماده (16) تصویـب‌نامه مذکور اضافه می‌شود:
11ـ ارجاع کارهای پژوهشی به دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی برای آنها حسب مورد توسط معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده یا می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19510
تاریخ تصویب :
1390/10/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :