جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی‌روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران شماره160891/ت47125کو جمهوری اسلامی موریتانی به شرط عمل متقابل

وزارت امور خارجه
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/6/1390 بنا به پیشنهاد شماره 1355426/732 مورخ 10/5/1390 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
برقراری مقررات لغو روادید سی‌روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی موریتانی به شرط عمل متقابل مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریخ28/7/1390 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19422
تاریخ تصویب :
1390/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :