جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شماره169432/ت46748ک
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3/7/1390 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و به استناد ماده (21) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب1389ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصویب نمودند:
جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (در 171 ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 21/8/1390 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19434
تاریخ تصویب :
1390/8/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :