جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه « هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد» شماره257051/ت40518هـاصلاح آیین‌نامه « هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها
در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد»


وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:
آیین‌نامه «هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد» موضوع تصویب‌نامه شماره 140202/ت993 مورخ 17/11/1366 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در عنوان آیین‌نامه عبارت « و محدوده روستاها» بعد از عبارت «داخل شهرها» اضافه می‌شود.
2ـ در ماده (1) و بندهای آن عبارتهای «پست و تلگراف و تلفن»، «مسکن و شهرسازی»، «معاون امور محلی و عمران شهری وزارت کشور»، «معاون امور آب وزارت نیرو» و «برنامه و بودجه و معاون امور زیربنایی وزارت برنامه و بودجه» و «معاون وزیران راه و ترابری» به ترتیب به عبارتهای «ارتباطات و فناوری اطلاعات» ، «راه و شهرسازی»، «معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور»، «معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو» «معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» و «رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» تغییر می‌یابد.
3ـ ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ در جزء (2) بند «ب» عبارت «نماینده اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات شهر» جایگزین عبارت «رییس مؤسسه مسؤول مخابرات شهر» می‌شود.
ب ـ در جزء (4) بند «ب» عبارت «آبفا یا آبفار حسب مورد» جایگزین عبارت «آب شهر» می‌شود.
ج ـ در بند «ج» عبارت «شهرهای کشور» به عبارت «شهرها و روستاهای کشور» تغییر می‌یابد و عبارت «و روستا» بعد از عبارت «هر شهر» اضافه می‌شود.
دـ در جزء (2) بند «ج» عبارت «یا دهیار روستای» بعد از «شهردار شهر» اضافه می‌شود.
هـ ـ متن زیر جایگزین جزء (3) بند «ج» می‌شود:
«3ـ نماینده اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات شهرستان»
و ـ در جزء (5) بند «ج» عبارت «مدیر امور اداره آبفا یا آبفار حسب مورد» جایگزین عبارت «مسئول اداره آب شهرستان» می‌شود.
زـ متن زیر به عنوان جزء (7) بند «ج» اضافه و جزء (7) قبلی به جزء (8) اصلاح می‌شود:
«7ـ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان (در مورد روستاها)»
ح ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» اضافه می‌شود:
«تبصره ـ در صورت عدم انتصاب دهیار، نماینده شورای اسلامی روستا جایگزین او می‌شود.»
4ـ ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ واژه «و شهر» بعد از واژه «شهرستان» حذف می‌شود.
ب ـ در تبصره پنج، عبارت «یا دهیار (حسب مورد)» بعد از عبارت «شهردار شهر» اضافه می‌شود.
ج ـ متن زیر به عنوان تبصره شش اضافه می‌شود:
«تبصره شش ـ دهیاری موظف است هرگونه حفاری بدون مجوز یا خلاف را به‌بخشداری اعلام نماید، بخشداری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از حفاری بدون مجوز یا خلاف ضوابط به عمل آورد.»
5 ـ در تبصره ماده (7) عبارت «یا دهیاری» بعد از واژه «شهرداری» اضافه می‌شود.
6 ـ متن زیر به عنوان ماده (10) به آیین‌نامه اضافه می‌شود:
«ماده 10ـ دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات مورد نیاز برای ترمیم و جبران خسارت احتمالی ناشی از حفاری را در هزینه‌های اجرایی پروژه‌های خود در همان سال پیش‌بینی نمایند و وضعیت معابر را با نظارت فنی شهرداریها در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ترمیم نمایند.»معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19529
تاریخ تصویب :
1390/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت كشور
موضوع :