جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

رأی شماره‌های 565 و 559 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره هـ/90/1266
مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان (موضوع مصوبه شماره 6039/ت18360) به جای فوق‌العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنایی، منافاتی ندارد

تاریخ دادنامه :8/12/1390 شماره دادنامه: 565 ـ 559
کلاسه پرونده: 90/1266ـ90/1283
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده : 1ـ سازمان فنی و حرفه ای کشور 2ـ خانم مریم شهبازنیا
موضوع شکایت و خواسته: اعـلام تعارض در آراء صـادر شده از شعـب دیـوان عدالت‌اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به موجب لایحه شماره 6665/180/89 ـ 1/3/1389 اعلام کرده است که در موضوع احتساب فوق‌العاده خاص در تعیین میزان فوق‌العاده ویژه موضوع مصوبه شماره 3196/ت25703هـ ـ23/5/1381 شعب 9 و20 دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده‌اند، رفع تعارض و رأی وحدت رویه مورد درخواست است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9/88/1920ـ 9/88/1921ـ 9/88/1922ـ 9/88/1923ـ 9/88/1924ـ 9/88/1925ـ 9/88/1926ـ 9/88/1928ـ 9/88/1929ـ 9/88/1930ـ 9/88/1931ـ 9/88/1932ـ 9/88/1938ـ 9/88/1939ـ 9/88/1940ـ 9/88/1941ـ 9/88/1942ـ 9/88/1943ـ 9/88/1944ـ 9/88/1945ـ 9/88/1946 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و به خواسته الزام به برقراری کامل فوق‌العاده ویژه با احتساب فـوق‌العاده خاص از ابتـدای سـال 1387 و 1388 به موجـب دادنامه‌های شمـاره 2216ـ19/11/1388، 2205ـ19/11/1388، 2220ـ19/11/1388، 2212ـ19/11/1388، 2209ـ19/11/1388، 2207ـ19/11/1388، 2213ـ19/11/1388، 2204ـ19/11/1388، 2203ـ19/11/1388، 2218ـ19/11/1388، 2232ـ20/11/1388، 2215ـ19/11/1388، 2211ـ19/11/1388، 2217ـ19/11/1388، 2208ـ19/11/1388، 2214ـ19/11/1388، 2210ـ19/11/1388، 2233ـ20/11/1388، 2219ـ19/11/1388، 2206ـ19/11/1388، 2202ـ19/11/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه مطابق مصوبه شماره 60309/ت هــ 8/5/1376 هیأت وزیران در تعیین میزان حقوق و مزایای دریافتی مربیان و کارشناسان آموزشی معیاری تحت عنوان فوق‌العاده خاص محاسبه می‌شود و از آنجا که برقراری توأمان فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده خاص درحقوق و مزایای کارکنان امکان پذیر نیست و صرفاً کارکنان مشمول می‌توانند از یکی از فوق‌العاده‌های مورد اشاره برخوردار شوند و مطابق تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره 4169/ت 25702هـ ـ22/5/1381 افرادی که امتیازات لازم را کسب نموده باشند واجد شرایط دریافت مبلغ فوق‌العاده ویژه با احتساب فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل و مجموع 35% حقوق خواهند بود و فوق‌العاده خاص در محاسبه فوق‌العاده ویژه پیش‌بینی نشده است و چون کارکنان سازمان مشتکی‌عنه به جای فوق‌العاده جذب از فوق‌العاده خاص برخوردار بوده‌اند و اخیراً این مزایای قانونی در احتساب فوق‌العاده ویژه حذف شده است. لهذا با عنایت به موارد حذف فوق‌العاده خاص از محاسبه فوق‌العاده ویژه منطبق با موازین قانونی نبوده است . بدین لحاظ با استناد به مواد 7 و 13و14 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت شاکی و الزام مشتکی عنه به احتساب فوق‌العاده خاص در فوق‌العاده ویژه از ابتدای سال 1387 به بعد حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/2794 با موضوع دادخواست آقای داود حبیب‌زاده به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و به خواسته الزام به برقراری کامل فوق‌العاده ویژه با احتساب فوق‌العاده خاص از ابتدای سال 1387 و تسری آن به حقوق سال 1388 به موجب دادنامه شماره 384 ـ 5/2/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
چون کمیسیون تخصصی امور اجتماعی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری با موضوع احتساب مبلغ فوق‌العاده جذب به جای فوق‌العاده خاص موافقت نکرده است، لذا تا زمانی که از معاونت راهبردی ریاست جمهوری موافقت به عمل نیاید امکان برقراری فوق‌العاده ویژه وجود ندارد. علی هذا تخلفی از ناحیه مشتکی‌عنه ملاحظه نشد. به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود.
ج: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 890196 با موضوع دادخواست خانم مریم شهبازنیا به طرفیت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ویژه با احتساب فوق‌العاده خاص از سال 1387 تاکنون به‌موجب دادنامه شماره 8909970902000384 ـ13/7/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظربه شرح دادخواست تقدیمی شاکی ومستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 2028/180/89 مورخ 29/6/1389 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد ومدارک موجود در پرونده در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترضٌ‌به را فراهم آورد مشهود نیست . از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد رأی دیوان به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 به دولت اجازه داده شده است، به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول قانون و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق‌العاده‌های خاصی وضع کند و در راستای این قانون، هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 60309/ت18360هـ ـ8/5/1376 ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان را تصویب کرده است و در بند 6 مصوبه مذکور مشمولان مصوبه را از دریافت فوق‌العاده جذب تصویب‌نامه‌های شماره 21134/ت13443هـ مورخ 4/2/1374 و 35849/ت14579هـ ـ 9/11/1374 منع کرده است. نظر به اینکه پرداخت فوق‌العاده خاص مصرح در مصوبه مزبور و فوق‌العاده جذب مقرر در سایر مصوبه‌های هیأت وزیران در اجرای ماده 6 قانون یاد شده پیش‌بینی شده است و جملگی به منظور جذب نیروهای مورد نظر دستگاههای اجرایی است، بنابراین در نحوه محاسبه فوق‌العاده ویژه موضوع مصوبه شماره 3196/ت25703هـ ـ 23/5/1381 هیأت وزیران، لحاظ فوق‌العاده خاص مقرر در مصوبه شماره 60309/ت18360هـ مورخ 8/5/1376 هیأت وزیران به جای فوق‌العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنایی منافاتی ندارد و آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت اشخاص به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19529
تاریخ تصویب :
1390/12/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :