جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

رأی شماره 523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بررسی و تطبیق آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی شماره هـ/90/1221در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور با قوانین و مقرر ات مربوط

تاریخ دادنامه: 24/11/1390 شماره دادنامه: 523 کلاسه پرونده: 90/1221
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقای علی اکبر نصرتی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علی اکبر نصرتی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که شعب 20 و 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته «ابطال آراء کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور شرکت صنایع فلزی سازه‎های سنگین تهران» آراء متفاوتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در موضوع واحد مذکور، آرای کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را مغایر قانون تشخیص نداده است در حالی که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در موضوع یاد شده، سه رأی مبنی بر نقض آراء کمیته‎های مذکور صادر کرده است. مشارالیه با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/2037 با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر نصرتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی کمیته بدوی و تجدیدنظر و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و احراز شغل سخت و زیان آور بابت اشتغال به کار در سمت برق کار درجه 1 و سرپرست تعمیرات برق، به موجب دادنامه شماره 3856ـ1/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
راجع به اعتراض آقای علی‌اکبر نصرتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران در اعتراض به رأی مورخ 6/5/1388 صادر شده از آن کمیته تجدیدنظر استانی تطبیق کارهای سخت و زیان‌آور نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 69553/60/882ـ24/9/1388 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‎هذا دیوان شکایت وی را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‎دارد.
ب: شعبـه نوزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده‎های شمـاره 8809980900046197، 8809980900046150 و 8809980900046355 با موضوع دادخواست جداگانه آقایان مهدی فرهادی، علی زندیه و علی نصرتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته ابطال آرای کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و احراز شغل دادخواه در زمرة مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه‎های 8909970901901672 و 8809970901901667 ـ 9/9/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که در کارگاه مورد اشتغال شاکی که در فضایی با بیش از دو هزار متر مربع و به صورت یکپارچه است کارگران مشاغل مختلف مشغول به کار هستند و بیشتر مشاغل به علت وجود عوامل فیزیکی شیمیایی و شرایط محیط کار و آلودگی صوتی جزء مشاغل سخت و زیان‌آور قلمداد شده است و نظر به این که کار شاکی تعمیرات برق کلیه ماشین‌آلات و دستگاههای داخل کارگاه است و کار شاکی از جهت ارتفاع محل کار و ارتباط مستقیم با وسایل برقی امکان بروز حادثه را افزایش می‎دهد و از جهتی به علت وضعیت کاری مشاغل مذکور و حضور مستمر کارگر در داخل کارگاه وی را در معرض دود و اشعه ناشی از جوشکاری و آلودگی صوتی کارگاه قرار می‎دهد از آنجا که وفق ماده 7 آیین‎نامه حفاظت و بهداشت کار، کار در ارتفاع بیش از 5 متر از سطح زمین را جزء مشاغل سخت و زیان آور قلمداد شده است و اشتغال شاکی علاوه بر وجود آلودگی صوتی و دود اشعه ناشی از جوشکاری، در ارتفاع بیش از 8 متر صورت می‌گیرد دیوان بر این اساس به وارد دانستن شکایت و سخت و زیان‌آور بودن شغل وی و ابطال رأی کمیته تجدیدنظر استانی حکم صادر و اعلام می‎دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: نظر به این که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب آراء مذکور در گردش‌کار، پس از نقض آراء کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نموده و شغل شاکی را در زمرة مشاغل سخت و زیان آور قلمداد کرده است و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آراء مورد اعتراض را صحیح تشخیص داده است، تعارض محرز می‌باشد.
ثانیاً: مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و... منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان صرفاً می‎توانند تصمیمات مراجع مذکور را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین و مقررات مربوط بررسی و مورد حکم قرار دهند و نمی‌توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مزبور می‌باشد ورود نمایند. همچنین مطابق مواد 8 و 9 آیین‎نامه اجرایی بند 5 جزء ب « قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371،» مصوب سال 1380 هیأت وزیران، بررسی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاست‌گذاریهای شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، از وظایف کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است. با توجه به مراتب مذکور رأی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3856ـ1/11/1388 در حدی که آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور را منطبق با مقررات دانسته و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نکرده است صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19529
تاریخ تصویب :
1390/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :