جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن شماره31383/206

مصوبه شـورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات
پژوهشی وابسـته به وزارت صنعت، معدن و تجارت
و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن
و ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه


وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت مذکور و نیز تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه تصویب نمود:
1ـ دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیأت علمی، کارکنان، منابع، امکانات، تأسیسات، اموال، دارایی‌ها، اعتبارات و ساختمان اداری واقع در خیابان کارگر شمالی به شماره پلاک ثبتی 3740 از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می‌گردد.
تبصره1ـ سایر اراضی و املاک دانشگاه صنایع و معادن، از طریق ساز و کارهای قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش می‌رسد.
تبصره2ـ این بند جایگزین ماده 1 مصوبه شماره 250973 مورخ 28/12/1389 شورای عالی اداری می‌شود.
تبصره3ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است طی مدت 2 ماه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تهیه ساختار تشکیلاتی دانشگاه و نیز تعیین ترکیب هیأت امنای جدید با عضویت نماینده وزیر و یکی از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
2ـ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال، دارایی‌ها و تعهدات به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری منتقل می‌شود.
تبصره ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به تعیین ترکیب هیأت امنای جدید مؤسسه با عضویت نماینده وزیر و نیز دو نفر از افراد خبره و صاحب نظر، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
3ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فنآوری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل می‌گردد تا طی مدت (3) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارایی‌ها، امکانات و نیروی انسانی دانشگاه صنایع و معادن و مؤسسه فوق را تعیین تکلیف نماید.
4ـ وزرای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فنآوری مسئول حُسن اجرای مصـوبه می‌باشند و معاونت توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رییـس‌جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجرای مصوبه، گزارش آن را طی مدت 6 ماه به شورای عالی اداری ارایه می‌نماید.


رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19553
تاریخ تصویب :
1390/10/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :