×

دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

دستورالعمل-تبادل-اطلاعات-مؤدیان-مالیاتی-موضوع-ماده-(120)-قانون-برنامه-پنجم-توسعه دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه شماره14420/ت47437هـوزارت اموراقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1390 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (120) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایران ـ مصـوب 1389 ـ دسـتورالعمل تبادل اطـلاعات مؤدیان مالیـاتی را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع
ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

ماده1ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانـون: قانون برنامه پنـج ساله پنجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ
ب ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ج ـ پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیانی مالیاتی.
د ـ ساختار داده‌: قالب (فرمت) تبادل داده‌ای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می‌گردد.
هـ ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون.
و ـ مؤدیان مالیاتی: اشخاص موضوع ماده (1) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن.
ماده2ـ دستگاههای اجرایی موظفند بلافاصله پس از راه‌اندازی پایگاه اطلاعات در سازمان، اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند:
الف ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
ب ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
ج ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری
د ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری
هـ ـ صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری
و ـ تراکنش‌های جابه‌جایی نقـدینگی (بانکـها، مؤسسـه‌های پولی و اعـتباری، تعاونی‌های اعتبار، صنـدوق‌های قرض‌الحسنه و عناوین مشابه، صرافـی‌ها و همـچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه‌ها و نظایر آن)
ز ـ نقل و انتقال اموال غیرمنقول، سهام و سایر اوراق بهادار
ح ـ تراکنش‌های بیمه‌ای (بیمه‌های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه‌های اجتماعی)
ماده3ـ تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه‌بودن و رعایت ماده (232) قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود.
ماده4ـ دستگاههای اجرایی موظفند زمینه تبادل اطلاعات موضوع ماده (2) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیرساختهای موجود فراهم نمایند:
الف ـ تبادل بر خـط و غیر برخط از طریـق اتصـال بانک اطلاعاتی دسـتگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات براساس ساختار داده‌ای تعریف شده توسط سازمان. دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروزرسانی اطلاعات بانکهای خود در این زمینه اقدام نمایند.
ب ـ تبادل از طریق سـایر رسانه‌های الکترونیکی از جمله لوح فشرده (CD) به صورت ماهانه درصورت فقدان زیرساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیرساختها و اتصال در قالب بنـد (الف). در این صورت، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروزرسانی شده مربوط را براساس ساختار داده‌ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای اجرایی موظفند بسـترهای ارتباطی و نرم‌افـزاری لازم برای تبـادل اطلاعات موضـوع بند (2) را فراهم نمایند.
ماده6 ـ اطلاعات موضوع ماده (2) این دستورالعمل مشمول مواد (230) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن می‌باشد.


معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 19555

تاریخ تصویب : 1390/10/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.