جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (1) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران شماره 13168به ضمائم (3)، (4) و (6) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیهامدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (1) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3)،(4) و (6) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانیشماره11182/623 6/3/1391
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 181029/46471 مورخ 19/9/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (1) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3)، (4) و (6) کنوانسـیون بیـن‌المللی جلـوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشـتیها که با عنـوان لایحـه به مجلس شورای اسـلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانیقانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (1) ضمیمه ششم قانون الحاق
دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3)، (4) و (6) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها

ماده واحده ـ اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (1) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3)، (4) و (6) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها مصوب 1387 به شرح پیوست تصویب می‌شود.

باسمه تعالی

اصلاحات ضمیمه سوم کنوانسیون بین‌المللی
جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها

متن زیر جایگزین متن ضمیمه سوم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها، به گونه‌ای تصویب شده به موجب قطعنامه (55)156 ام.ای.پی.سی می‌گردد:
مقررات مقابله با آلودگی ناشی از حمل مواد مضر از طریق دریا به صورت بسته‌بندی
مقرره1ـ اعمال
1ـ مقررات این ضمیمه جز در مواردی که به طور صریح به گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد در مورد تمامی کشتیها حامل مواد مضر به صورت‌بسته‌بندی اعمال می‌گردد.
(1) از نظر این ضمیمه، « مواد مضر» موادی هستند که در آیین‌نامه کالاهای خطرناک دریایی بین‌المللی (آی. ام. دی. جی. کد) به عنوان آلاینده دریا شناخته شده‌اند یا معیارهای مندرج در پیوست این ضمیمه را احراز نموده‌اند.
(2) از نظر این ضمیمه، « به صورت بسته‌بندی» به معنای انواع بسته‌بندی مندرج در آیین‌نامه آی. ام. دی. جی. برای مواد مضر است.
2ـ حمل مواد مضر بدون رعایت مفاد این ضمیمه ممنوع می‌باشد.
3ـ به منظور تکمیل مفاد این ضمیمه، دولت هر طرف این کنوانسیون باید الزامات دقیق درخصوص بسته‌بندی، علامتگذاری، برچسب‌گذاری، مستندسازی، چینش، محدودیتهای کمی و استثنائاتی را برای جلوگیری یا تقلیل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از مواد مضر رأساً یا از طریق مراجع دیگر تدوین نماید. 1
4ـ از نظر این ضمیمه، بسته‌بندیهای خالی که قبلاً برای حمل مواد مضر به کار رفته بودند، باید به عنوان مواد مضر قلمداد شوند، مگر این که اقدامات احتیاطی کافی برای حصول اطمینان از عدم وجود هرگونه باقیمانده مضر برای محیط زیست دریایی در آنها، اتخاذ شده باشد.
5 ـ الزامات این ضمیمه در مورد تجهیزات و ذخایر کشتیها اعمال نخواهد شد.
مقرره2ـ بسته‌بندی
بسته‌بندیها باید به گونه‌ای باشند که با توجه به محتویات خاص آنها، خطرات برای محیط زیست دریایی را به حداقل برسانند.
مقرره3ـ علامت‌گذاری و برچسب‌گذاری
1ـ بسته‌های حاوی مواد مضر باید به شیوه‌ای با دوام علامت‌گذاری و برچسب‌گذاری شوند تا مشخص گردد ماده داخل آنها، مـاده‌ای مضر طبق مفاد مربوط آیین‌نامه آی.ام.دی.جی. است.
2ـ شیوه چسباندن علامتها یا برچسبها به بسته‌های حاوی مواد مضر باید طبق الزامات مرتبط در آیین‌نامه‌ی آی.ام.دی.جی. باشد.
مقرره4ـ مستندسازی2
1ـ اطلاعات حمل مربوط به مواد مضر باید طبق مفاد مربوط به آیین‌نامه آی.ام.دی.جی. باشد و در دسترس شخص یا سازمان تعیین شده توسط مقام کشور صاحب بندر قرار گیرد.
2ـ هر کشتی حامل مواد مضر باید یک فهرست بارنامه یا طرح چینش ویژه، نشان‌دهنده ماهیت و مکان مواد مضر در کشتی طبق مفاد مربوط آیین‌نامه آی.ام.دی.جی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ر.ک آیین‌نامه آی.ام.دی.جی. مصوب سازمان توسط قطعنامه (75)122 ام.اس.سی، آن‌طور که توسط کارگروه ایمنی دریانوردی اصلاح شده است.
2ـ اشاره به «اسناد» در این مقرره مانع از استفاده از شیوه‌های انتقال پردازش الکترونیکی داده‌ها و تبادل الکترونیکی داده‌ها جهت کمک به مستندسازی کاغذی نمی‌شود.
را داشته باشد. پیش از حرکت کشتی، یک نسخه از یکی از این اسناد باید در دسترس شخص یا سازمان تعیین شده توسط مقام کشور صاحب بندر قرار گیرد.
مقرره5 ـ چینش
مواد مضر باید به گونه‌ای مناسب چیده و محکم شوند تا خطرات متوجه محیط‌زیست دریایی به حداقل برسد، بدون این که خللی به ایمنی کشتی و سرنشینان آن وارد شود.
مقرره6 ـ محدودیتهای کمّی
به دلایل موجه علمی و فنی، برخی مواد مضر ممکن است مشمول ممنوعیت حمل یا محدودیت مقدار قابل حمل در هر کشتی شوند. در هنگام محدودسازی مقدار، توجه کافی باید به اندازه، ساختار و تجهیزات کشتی موردنظر و همچنین بسته‌بندی و ماهیت مواد مبذول شود.
مقرره7ـ استثنائات
1ـ ریختن مواد مضر بسته‌بندی شده از کشتی به دریا به جز در مواردی که برای حفظ ایمنی کشتی یا نجات جان افراد در دریا ضرورت داشته باشد، ممنوع است.
2ـ با رعایت مفاد این کنوانسیون، تدابیر مناسب بر مبنای ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی مواد مضر باید برای سازماندهی شستشوی نشت مواد از کشتی اتخاذ شود، مشروط بر این که پیروی از این تدابیر، خللی در ایمنی کشتی یا سرنشینان آن وارد ننماید.
مقرره8 ـ کنترل دولت ساحلی درباره الزامات عملیاتی1
1ـ هنگامی که یک کشتی در بندر یا پایانه فراساحلی یک طرف دیگر است، مشمول بازرسی درخصوص الزامات عملیاتی به موجب این ضمیمه توسط مأموران مجاز از سوی آن طرف خواهد بود.
2ـ در صورت وجود قرائن روشن برای این اعتقاد که فرمانده یا خدمه کشتی با رویه‌های ضروری کشتی درخصوص جلوگیری از آلودگی ناشی از مواد مضر آشنایی ندارند، آن طرف باید اقدامات لازم از جمله بازرسی تفصیلی را اتخاذ نماید و در صورت نیاز اطمینان حاصل نماید که کشتی تا زمان احراز الزامات این ضمیمه، اجازه حرکت دریافت نمی‌نماید.
3ـ رویه‌های مرتبط با کنترل کشور صاحب بندر که در ماده (5) این کنوانسیون درج شده است، در مورد این مقرره اعمال خواهد شد.
4ـ هیچ چیز در این مقرره نباید به گونه‌ای تعبیر شود که محدودکننده حقوق و تعهدات طرف کنترل‌کننده الزامات عملیاتی خاص پیش‌بینی شده در این کنوانسیون باشد.

پیوست ضمیمه سوم
معیارهای شناسایی مواد مضر به صورت بسته‌بندی

از نظر این ضمیمه، موادی که مشخصه آنها یکی از معیارهای زیر باشد، به عنوان مواد مضر قلمداد می‌شوند2:
الف) خطر شدید (کوتاه مدت) دریایی

گروه: شدید1
96 ساعت غلظت کُشنده برای 50 درصد نمونه‌ها (برای ماهیان) ≤ 1 میلی‌گرم/ لیتر و یا
48 ساعت غلظت مؤثر برای 50 درصد نمونه‌ها (برای سخت‌پوستان) ≤ 1 میلی‌گرم/ لیتر و یا
72 یا 96 ساعت غلظت مؤثر بر سرعت رشد 50 درصد نمونه‌ها (برای جلبکها یا سایر گیاهان دریایی) ≤ 1 میلی‌گرم/ لیتر

اصلاحات پیوست (1) ضمیمه (6) بازبینی شده
کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها
(فرم بازبینی شده مکمل گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی هوا)


بند3. 2ـ فرم مکمل گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی هوا به صورت زیر اصلاح می‌شود:
«3. 2ـ اکسیدهای گوگرد (اِس.اُ.ایکس) و ذرات معلق (مقرره 14)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ر.ک رویه‌های کنترل کشور صاحب بندر مصوب سازمان توسط قطعنامه (19)787 الف و اصلاح شده توسط قطعنامه (21)882 الف
2ـ این معیارها بر مبنای معیارهای تدوین شده توسط سیستم هماهنگ شده جهانی سازمان ملل متحد برای طبقه‌بندی و برچسب‌گذاری مواد شیمیایی (جی.اچ.اس) ـ به گونه‌ اصلاح شده ـ است.
برای اطلاع از تعاریف اختصارات یا اصطلاحات به کار رفته در این پیوست، به بندهای مرتبط در آیین‌نامه آی.ام.دی.جی مراجعه نمایید.
1. 3. 2ـ هنگامی که کشتی در خارج از منطقه کنترل انتشار مواد مندرج در مقرره 3. 14 فعالیت می‌کند، از موارد زیر استفاده می‌کند:
1ـ نفت سوخت با حداکثر میزان گوگرد ثبت شده بر روی برگهای تحویل سوخت، برابر با:
٭50/4 درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه 2012 برابر با 11/10/1390 یا پس از آن اجراء نمی‌شود)، یا 
٭50/3 درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه 2020 برابر با 11/10/1398 یا پس از آن اجراء نمی‌شود)، یا 
٭50/0 درصد نسبت جرم به جرم و یا ................................ 
2ـ ترتیبات معادل مصوب طبق مقرره (1. 4) مندرج در فهرست (6. 2)، که از نظر کاهش انتشار اکسیدهای گوگرد (اِس.اُ.ایکس) تأثیری حداقل برابر با استفاده از نفت سوخت با حداکثر میزان گوگرد ذیل داشته باشد:
٭50/4 درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه 2012 برابر با 11/10/1390 یا پس از آن اجراء نمی‌شود)، یا 
٭50/3 درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه 2020 برابر با 11/10/1398 یا پس از آن اجراء نمی‌شود)، یا 
٭50/0 درصد نسبت جرم به جرم و یا ................................ 
2. 3. 2ـ هنگامی که کشتی در داخل منطقه کنترل انتشار مواد مندرج در مقرره (3. 14) فعالیت می‌کند، از موارد زیر استفاده می‌کند:
1ـ نفت سوخت با حداکثر میزان گوگرد ثبت شده بر روی برگ تحویل سوخت، برابر با:
٭00/1 درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه 2015 برابر با 11/10/1393 یا پس از آن اجراء نمی‌شود)، یا 
٭10/0 درصد نسبت جرم به جرم و یا ................................ 
2ـ ترتیبات معادل مصوب طبق مقرره 1. 4 مندرج در فهرست (6. 2)، که از نظر کاهش انتشار اکسیدهای گوگرد (اِس.اُ.ایکس) تأثیری حداقل برابر با استفاده از نفت سوخت با حداکثر میزان گوگرد ذیل داشته باشد:
٭00/1 درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه 2015 برابر با 11/10/1393 یا پس از آن اجراء نمی‌شود)، یا 
٭10/0 درصد نسبت جرم به جرم و یا ................................ »

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحات و ضمائم در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/3/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19595
تاریخ تصویب :
1391/2/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان بنادر و كشتیرانی
سازمان حفاظت محیط زیست
هیات وزیران
موضوع :