×

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

دستورالعمل-اجرایی-آیین‌نامه-ایمنی-امور-پیمانکاریدستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

این دستورالعمل به استناد تبصره ماده 2 آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری که در تاریخ 3/12/1388 توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 5/3/1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده،تهیه گردیده است.
1ـ تعاریف:
1ـ1ـ متقاضی:
شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای تائیدیه صلاحیت لازم از مراجع قانونی بوده و بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بعنوان پیمانکار، مسئولیت اجرای مفاد پیمان را بر عهده دارد.
2ـ1ـ تشخیص صلاحیت:
روندی است که در آن کار پیمانکار از نظر ایمنی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
3ـ1ـ کمیته تشخیص صلاحیت:
این کمیته متشکل از افراد زیر می‌باشد:
الف) معاون روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بعنوان رئیس کمیته
ب) بازرس کار منتخب و دبیر جلسه
ج) رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان و در صورت نبودن مرکز در استان یکی از بازرسان کار استان به انتخاب مدیر کل
د) نماینده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان
هـ) نماینده تشکل‌های کارگری استان با اولویت نماینده انجمن صنفی مسئولین ایمنی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار استان
تبصره1: در صورتیکه استان فاقد نمایندگان مورداشاره در بندهای(د ـ وـ هـ ) باشد اعضای مذکورتوسط کانون عالی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از مکاتبه بایستی معرفی گردند و درصورت عدم معرفی در مدت مذکور، افراد توسط مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان انتخاب می گردند.
تبصره2: رای کمیته تشخیص صلاحیت، تا ظرف مدت 15روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
4ـ1ـ کمیته تجدیدنظر:
این کمیته متشکل از افراد زیر می‌باشد:
الف) مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
ب) رئیس بازرسی کار استان
ج) رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان
تبصره: آراء کمیته تجدیدنظر پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
5 ـ1ـ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:
مدرکی است که بر اساس مقررات آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری به منظور اعلام صلاحیت ایمنی متقاضی ،از سوی کمیته صادر می گردد.
گواهینامه مذکور شامل مشخصات زیر می‌باشد:
الف) نام شخص حقیقی/ حقوقی
ب) نام ونام خانوادگی و کد ملی شخص حقیقی/ مدیر عامل
ج) شماره و تاریخ ثبت و شناسه شرکت (حقوقی)
د) آدرس وکد پستی
هـ) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی پیمانکار
و) زمینه فعالیت پیمانکار طبق موارد مندرج در برگه صلاحیت پیمانکاری و یا کارت پیمانکار شخص حقیقی
ز) مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
ق) درج شرایط ابطال و تعلیق گواهینامه، زمان ارائه مدارک مربوطه جهت تمدید گواهینامه و بند2ـ4 دستورالعمل در پشت گواهینامه
تبصره1: این گواهینامه با امضای مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، به مدت 2 سال از تاریخ صدور، معتبر خواهد بود.
تبصره2: انجام کار در استان‌های غیر از استان صادرکننده گواهینامه مذکور منوط به اطلاع کتبی به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت می‌باشد.
2ـ مدارک موردنیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:
الف)تصویر گواهی تائید صلاحیت پیمانکاری از مراجع ذی صلاح
ب) سوابق کاری پیمانکار (درصورت داشتن سوابق)
ج) تصویر گواهی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آیین‌نامه‌ی آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان
د) فهرسـت تجهیزات و لوازم ایمنی متناسب با نوع کار در صورت وجود طبق قرارداد/پیمان
هـ) تصویر شناسنامه و کارت ملی (برای مدیرعامل شخص حقوقی و کارفرمای حقیقی) و آدرس پستی دفتر مرکزی پیمانکار
3ـ روند اجرایی تائید صلاحیت ایمنی:
الف) درخواست صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی از طرف پیمانکار و یا نماینده قانونی وی
ب) ارائه مدارک موردنیاز (مطابق بند2 دستورالعمل) جهت صدور گواهی تائید صلاحیت
ج) بررسی مدارک ارائه شده
د) بازدید از تجهیزات و امکانات ایمنی پیمانکار و ارائه گزارش به کمیته توسط بازرس کار، (درصورت وجود پیمان یاقرارداد)
هـ) در صورت کامل نبودن مدارک و شرایط، اعلام به متقاضی جهت رفع نقص
و) صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته
تبصره: تشکیل پرونده برابر دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی اداره کل بازرسی کار قابل واگذاری به انجمن صنفی مربوطه یا کانون و یا انجمن صنفی مسئولین ایمنی کمیته‌های حفاظت و بهداشت کار استان می‌باشد.
4ـ مقررات عمومی:
1ـ4ـ پیمانکار مکلف است در صورت عقد قرارداد/پیمان جدید و یا تغییر در شرایط پیمان، قبل از شروع به کار، یک نسخه از تصویر مفاد پیمان را به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تحویل نماید.
2ـ4ـ پیمانکار مکلف است حداکثر 2ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، نسبت به تحویل مدارک مورد نیازجهت تمدید آن اقدام نماید.
3ـ4ـ مسئولیت کارفرما و پیمانکاردر خصوص انجام امور ایمنی و هزینه‌های مربوط به آن باید در مفاد قرارداد/پیمان به صراحت ذکرگردد.
5 ـ موارد ابطال و تعلیق گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:
1ـ 5 ـ ابطال:
درموارد زیر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته صلاحیت باطل می‌گردد:
الف)پایان یافتن مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
ب) بروز حادثه منجر به فوت در اثر عدم رعایت موارد ایمنی از طرف پیمانکار حسب رای نهایی مراجع قضایی
ج) بعد از ابلاغ 3 بار اخطار کتبی به پیمانکار مربوطه از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتما عی در موارد زیر:
1ـ عدم رعایت آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار و مقررات قانون کار (بنا به گزارش بازرس کار)
2ـ افزایش آمار حوادث در کارگاه مربوطه بنا به گزارش بازرس کار ویاسایر مراجع
3ـ عدم استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار در تمامی مراحل فعالیت
2ـ 5 ـ تعلیق:
در صورت عدم ارائه تصویر قرارداد/پیمان جدید، تائید صلاحیت ایمنی پیمانکار به مدت 6 ماه به حالت تعلیق در می‌آید.
این دستورالعمل در 5 بند و 6 تبصره در جلسه مورخ 17/11/1390 توسط شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 1390/12/28به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی

در اجرای تبصره ماده2 آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری، مصوب3/12/1388 شورای عالی حفاظت فنی ،به شخص حقیقی/حقوقی.................................................با مشخصات زیر:
1ـ نام مدیر عامل/ فرد حقیقی
2ـ کد ملی مدیر عامل/ فرد حقیقی
3ـ آدرس وکدپستی
4ـ تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الکترونیکی
5 ـ شماره و تاریخ ثبت وشناسه شرکت (حقوقی)
با موضوع فعالیت در زمینه زیر:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان مورد تائید قرار گرفت.
این گواهینامه به مدت 2 سال از تاریخ صدور اعتبار دارد.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

پشت گواهینامه


شرایط ابطال و تعلیق گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:
ابطال:
الف)پایان یافتن مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
ب)بروز حادثه منجر به فوت در اثر عدم رعایت موارد ایمنی از طرف پیمانکارحسب رای نهایی مراجع قضایی
ج) بعد از 3 بار ابلاغ کتبی به پیمانکار مربوطه از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موارد زیر:
1ـ عدم رعایت آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار و مقررات قانون کار بنا به گزارش بازرس کار
2ـ افزایش آمار حوادث در کارگاه مربوطه بنا به گزارش بازرس کار و یا سایر مراجع
3ـ عدم استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار در تمامی مراحل فعالیت
تعلیق:
در صورت عدم ارائه تصویر قرارداد/پیمان جدید،تائید صلاحیت ایمنی پیمانکار به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درمی‌آید.
توجه:
الف) پیمانکار مکلف است حداکثر 2ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، نسبت به تحویل مدارک مورد نیازجهت تمدید آن اقدام نماید.
ب) اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار، رافع مسئولیت‌های نامبرده در قبال سیستم‌های کار نبوده و پیمانکار مکلف است در همه حال نسبت به رعایت قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید.

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 19574

تاریخ تصویب : 1390/12/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت تعاون -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.