جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره62011/ت48038هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1ـ پایداری: شرایطی که در آن منابع طبیعی و زیست محیطی به نحوی مورد بهره‌برداری قرار گیرند که حداقل شرایط برای ثبات زیست بومها حفظ شده و فرصتهای تولید برای نسلهای آینده به صورت مستمر باقی بماند.
2ـ شاخصهای پایداری: مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط‌زیستی که برای سنجش و تبیین پایداری روندها و تغییرات آنها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط ‌زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
3ـ مدل ملی شاخصهای پایداری: مدلی که براساس ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی کشور به منظور سنجش میزان پایداری محیطی تهیه شده باشد.
4ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست
5 ـ شورا: شورای عالی حفاظت محیط زیست
6 ـ دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده2ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی عضو شورا نسبت به ‌تعیین شاخصهای پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورا برساند.
تبصره ـ مصوبات شورا توسط دبیرخانه به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود.
ماده3ـ دستگاههای اجرایی موظف به رعایت و اجرای ضوابط و معیارهای پایداری مصوب شورا و ارایه گزارش سالانه به سازمان می‌باشند.
ماده4ـ مرکز آمار ایران موظف است نسبت به جمع‌آوری اطلاعات شاخصهای پایداری و ایجاد بانک داده‌های شاخصهای پایداری برای کلیه سالهای برنامه اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهند.
ماده5 ـ سـازمان موظف است گزارش سالانه شاخصهای پایداری را ضمن مقایسه با شاخصهای بین‌المللی و منطقه‌ای، حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به هیئت‌وزیران ارایه نماید.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19606
تاریخ تصویب :
1391/2/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :