جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

اصلاح بندهای (2) و (3) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شماره62008/ت47573کاصلاح بندهای (2) و (3) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 26/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 598477/1 مورخ 29/8/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
بندهای(2) و (3) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامه شماره 124646/ت40227ک مورخ 6/6/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
1ـ متن زیر به انتهای تبصره (2) بند (2) الحاق می‌شود:
«درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست.»
2ـ متن زیر به عنوان تبصره به جزء (2ـ 1ـ 3) بند (2) الحاق می‌شود:
تبصره ـ اشـخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارایه مدارک موضوع جزء مذکور معاف می‌باشند:
1ـ دارندگان پروانه بهره‌برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذی‌ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه.
2ـ ارایه‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3ـ عبارت زیر به انتهای جزء (2ـ 1ـ 6) بند (2) الحاق می‌شود:
«و یا رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.»
4ـ متون زیر به ترتیب به عنوان اجزای (2ـ1ـ12) و (2ـ1ـ13) به بند (2) الحاق می‌شوند:
«2ـ1ـ12ـ ارایه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی ـ مصوب1390ـ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی.»
«2ـ 1ـ13 ـ ارایه کد اقتصادی.»
5 ـ متن زیر جایگزین اجزای (2ـ 1ـ 10) بند (2) و (3ـ1) بند (3) می‌شود:
ارایه گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده موضوع ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1366ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن.
این تصویب‌نامه در تاریخ27/3/1391 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19606
تاریخ تصویب :
1391/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت تعاون
موضوع :