جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه ضریب حقوق سال 1391 شماره64502/48093
اصلاح تصویب‌نامه ضریب حقوق سال 1391
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
نظر به اینکه در بند (10) تصویب‌نامه شماره 58404/ت48093هـ مورخ 27/3/1391 عبارت «مشمولین بند(12)» به صورت عبارت «مشمولین بند (10)» تحریر شده و در تبصره بند (16) بعد از عبارت « اعتبارات مصوب» عبارت « با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور» تحریر نشده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.
دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19608
تاریخ تصویب :
1391/4/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :