جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره 31616/ت 47436هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌ وزیران در جلسه مورخ 10/12/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معاونی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ب ـ شبکه‌های تولیدی: مجموعه‌ای از بنگاه‌های تولیدی (کالا و خدمت) که برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با هم همکاری می‌نمایند.
پ ـ خوشه‌های تولیدی: مجموعه‌ای از بنگاه‌های تولیدی (کالا و خدمت) که در یک محدوده جغرافیایی خاص در یک گرایش مشخصی از تولید (کالا و خدمت) فعال می‌باشند و امکان همکاری در تکمیل فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمت) همدیگر را دارند.
ت ـ زنجیره‌های تولید: مجموعه‌ای از فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمت) که به طور طولی مکمل یکدیگر می‌باشند و به تولید یک یا چند محصول منجر می‌شوند.
ث ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.
ج ـ بنگاه‌های کوچک: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر باشد.
چ ـ بنگاه‌های متوسط: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها از پنجاه تا کمتر از یکصد و پنجاه نفر باشد.
ح ـ بنگاه‌های بزرگ: آن درسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها یکصد و پنجاه نفر و بیشتر باشد.
خ ـ کسب و کارخانگی: مشاغل موضوع ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ـ مصوب 1389ـ
د ـ کارآفرینی: فرآیندی که در آن یک فعالیت با نوآوری شکل گرفته و سبب خلق ارزش جدید و ثروت آفرینی می‌شود.
ذ ـ وجوه اداره شده: اعتـباراتی از محل بودجه عمومی که براساس تعاریف و ضوابط تعییـن‌شده در تصویب‌نامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 6/7/1390 و مفاد قراردادهای عاملیت برای تحقق هدف‌های پیش‌بینی شده، در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد.
رـ آموزش فنی و حرفه‌ای: آموزش رسمی و یا غیر رسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می‌شود.
زـ مشاغل از راه دور: مشـاغلی که در آن فرد شاغل بخشی از شرح شغل خود را در خارج از محیط کارگاه با توافق کارفرمای خود انجام می‌دهد.
ژـ کارگروه حمایت از تولید: کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 15/7/1388.
ماده2ـ واحدهایی که در زمینه توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی و فنی و حرفه‌ای موضوع بند (هـ) ماده (80) قانون فعالیت می‌نمایند مشمول حمایت‌های مقرر در این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده3ـ دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی مربوط به وظایف و مأموریتهای قانونی خود اقدام نمایند.
ماده4ـ به منظور تسهیل تبدیل بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاههای اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این‌گونه بنگاه‌ها و یا استفاده از الگوهای شبکه‌سازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (105) قانون حمایت نمایند. حمایت‌های موضوع این ماده تا پایان سال 1391 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکان‌سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و توسعه شهرک‌های فناوری و توسعه مراکز رشد و انکوباتورها (زادپروری) حمایت نماید.
ماده6 ـ دستگاههای اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم‌سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه‌های تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق نمایند و از شرکت‌هایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایه‌گذاری می‌کنند حمایت‌های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند.
ماده7ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکه‌ها و خوشه‌های تولیدی به دستگاه‌های اجرایی متقاضی اقدام نماید.
ماده8 ـ حمایت و گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ـ مصوب 1389ـ و دستورالعمل‌های مصوب آن، صورت می‌پذیرد.
تبصره1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای جزء (6) ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (18) و (19) دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه‌ بانک‌ها را برای مشاغل موضوع این ماده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای هرسال پیش‌بینی و پس از طرح در شورایعالی اشتغال به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید. همچنین صندوق مهر امام‌رضا (ع) موظف است میزان منابع اختصاص یافته آن صندوق به مشاغل مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.
تبصره2ـ بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق مهر امام‌رضا (ع) موظفند در چارچوب مفاد ماده (7) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی که قابلیت تبدیل به واحدهای متشکل دارند را در اولویت بهره‌مندی از تسهیلات موضوع تبصره ماده (7) این آیین‌نامه قرار دهند.
ماده9ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است در اجرای ماده (10) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (13) و (22) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ بخشی از اعتبار هزینه‌ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش‌های کسب و کار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیردولتی، اختصاص دهد.
ماده10ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جـاری کشور و با رعایت سـقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید.
ماده11ـ طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند حسب مورد از اعتبارات موضوع مـاده (118)، بند (ص) مـاده (224) و بند (الف) ماده (151) قانون و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی، موضوع بند (ط) ماده (84) قانون (مطابق مقررات و شرایط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاه‌های اجرایی معرفی‌کننده مجریان طرح‌های یاد شده موظفند حمایت‌های مالی از طرح‌های مذکور را در قالب بودجه سنواتی مصوب خود و در چارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی وجوه اداره شده تنظیم نمایند.
تبصره ـ سقف کل تسهیلات هریک از موسسات عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هر سال با رعایت بسته سیاستی ـ نظارتی نظام بانکی (مصوب شورای پول و اعتبار) ابلاغ می‌شود. سهمیه‌های تعیین شده برای موسسات عامل با توجه به عملکرد استانها در فواصل زمانی شش ماهه، در صورت لزوم، با پیشنهاد موسسه عامل و تایید بانک، قابل اصلاح است.
ماده12ـ نحوه بررسی و تایید طرح‌های متقاضی تسهیلات مالی موضوع این آیین‌نامه و مراحل گردش‌ کار مربوط، مطابق مواد (5)، (6) و (7) آیین‌نامه اجرایی وجوه اداره شده، موضوع تصویب‌نامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 6/7/1390 خواهدبود.
ماده13ـ میزان برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیرمتشکل خانوار به واحدهای متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به موسسه عامل اعلام می‌شود.
ماده14ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تامین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید.
ماده15ـ به منظور توسعه آموزش‌های کسب و کار و کارآفرینی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و شهرستان‌ها می‌توانند تمهیدات زیر را فراهم نماید:
الف ـ تامین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تاسیس مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای غیردولتی
ب ـ تسهیل استفاده متقاضیان غیردولتی از امکانات و تجهیزات دولتی
پ ـ حمایت‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیردولتی در فعالیت‌های آموزشی موضوع این ماده
ت ـ تقویت منابع مالی در بودجه‌های استانی در امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی
ماده16ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را متناسب با نیازهای بازار کار، از سال دوم برنامه بازنگری و اصلاح و خدمات آموزشی موردنیاز را از طریق واگذاری و یا خرید خدمت از مراکز غیردولتی فنی و حرفه‌ای تامین نمایند.
ماده17ـ به منظور آموزش مهارت‌های موردنیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و از محل منابع تبصره (3) مـاده (9) قانون بیمه بیـکاری ـ مصوب سال 1369ـ اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبت‌نام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های دولتی و غیردولتی دارای مجوز را انجام می‌دهد.
ماده18ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آیین‌نامه را به شورای عالی اشتغال ارایه نماید.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19572
تاریخ تصویب :
1390/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت تعاون
موضوع :