جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی‌روزه برای دارندگان گذرنامه‌های عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چندملیتی بولیوی شماره37469/ت47143کتصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی‌روزه
برای دارندگان گذرنامه‌های عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و جمهوری چندملیتی بولیوی

وزارت امور خارجه
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 1355455/100 مورخ 10/5/1390 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
برقراری مقررات لغو روادید سی‌روزه برای دارندگان گذرنامه‌های عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چندملیتی بولیوی به شرط عمل متقابل مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریـخ 27/2/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19578
تاریخ تصویب :
1391/1/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :