جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

رأی شماره 103ـ 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام تدریس به عنوان سرباز معلمی قابل‌احتساب به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریس نیست شماره هـ/91/205تاریخ دادنامه: 25/2/1391 شماره دادنامه:104ـ103
کلاسه پرونده: 91/205ـ204
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهروز امامی اصالتاً و آقای جمشید زمانی به وکالت از آقای صابر برزگر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای بهروز امامی اصالتاً و آقای جمشید زمانی به وکالت از آقای صابر برزگر به موجب دادخواست و لایحه ای اعلام کرده اند که شعب 10 و 4 و 3 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست گروهی از معلمان حق‌التدریسِ شاغل در آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، به خواسته الزام به استخدام رسمی، آراء متفاوت صادر کرده‌اند. آنان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: آقای صابر برزگر و آقای بهروز امامی اوغول بیگ با توجه به سابقه تدریس به عنوان سرباز معلم و نیز تدریس به عنوان معلم حق‌التدریس، الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی و در اجرای قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 را خواستار شده‌اند. شعب 10 و 3 در دادنامه‌های شماره 4915ـ16/10/1387 و 495ـ 18/3/1389 ایام تدریس به عنوان سرباز معلم را جزو سابقه حق‌التدریس احتساب نکرده‌اند و با این اسـتدلال که شکات شرایط قانونی را ندارنـد، به وارد ندانـستن شکایت حکم صادر کرده‌اند.
ب: آقای یوسف صوفی و آقای یاور نقدی نیز با توجه به سابقه تدریس به عنوان سرباز معلم و معلم حق‌التدریس الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی در اجرای قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 را خواستار شده‌اند که شعب 4 و 3 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 2227ـ 19/12/1386 و 1198ـ30/6/1387 سوابق تدریس لازم برای استخدام شکات را احراز و به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: نظر به این که قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/6/1383 راجع است به استخدام معلمان حق‌التدریس و نه کسانی که به عنوان سرباز معلمی سابقه تدریس دارند و در این قانون داشتن 4 سال سابقه معلمی حق‌التدریس و حداقل 12 ساعت تدریس در هفته بدون قبولی در آزمون و یا نیز داشتن 3 سال سابقه معلمی حق‌التدریس و حداقل 12 ساعت تدریس در هفته با قبولی در آزمون تخصصی شرط شده است، بنابراین ایام تدریس به عنوان سرباز معلمی قابل احتساب به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریس نیست. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که سابقه لازم برای استخدام رسمی شکات را احراز نکرده‌اند و ایام سرباز معلمی را به عنوان سابقه معلمی حق‌التدریس قابل احتساب ندانسته‌اند و به وارد ندانستن شکایت حکم صادر کرده‌اند صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19589
تاریخ تصویب :
1391/2/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :