جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رأی شماره 72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع از رأی شماره 239 و 240ـ 17/3/1388 شماره هـ/91/156هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قوه قضائیه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط (قبولی در آزمون استخدامی سال1383 قوه قضائیه) استنباط می‌شود و دلالتی بر استخدام رسمی ندارد

تاریخ دادنامه: 18/2/1391 شماره دادنامه: 72 کلاسه پرونده: 91/156
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسن رجبی راد، مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب نامه شماره 3/26758/9000ـ16/4/1389 اعلام کرده است که در استناد به رأی شماره 240ـ 239 مورخ 17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان آراء معارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، در خصوص دادخواستهای شکات مبنی بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی با توجه به قبولی در آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 1383، به موجب دادنامه‌های شماره 211 و 210 و 209 و 208 ـ 31/4/1388 و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 180 و 178ـ 27/5/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به این که استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی خدمات اداری پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان موافق حکم مقنن بوده است و شاکی واجد شرایط است، مستند به مواد 38 و 35 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و رأی وحدت رویه شماره 240ـ 239 مورخ 17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به استخدام رسمی شاکی صادر و اعلام می‌شود.
ب: شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های شماره 179ـ 27/5/1388 و 367ـ 25/7/1388 با استدلال مشابه در بند الف و با استناد به رأی شماره 240 و 239ـ17/3/1388 حکم بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی شکات صادر کرده است:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی
نظر به این که در رأی شماره 240 و 239ـ17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 38 و 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن اعلام شده است و در مقام رسیدگی به رفع تعارض، آراء صادر شده از شعبه 24 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1688ـ26/10/1386 و 831 ـ14/6/1386 که مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق قانون تشخیص شده است و در پرونده‌های شعبه 24، خواسته شکات الزام به استخدام پیمانی بوده است، بنابراین رأی شماره 240 و 239ـ17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی اشخاص واجد شرایط دارد. با توجه به مراتب ضمن احراز تعارض بین آراء شعب اول و دوم تشخیص به شرح مندرج در گردش کار، آراء شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 367ـ 25/7/1388 و 179ـ27/5/1388 که به الزام قوه قضاییه به استخدام پیمانی صادر شده است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19589
تاریخ تصویب :
1391/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :