جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


رای شماره : 32 تاریخ :16/1/72
مرجع رسیدگی کننده
شعبه اول دادگاه حقوقی یک رشت

رای دادگاه
درخصوص دعوی بانک تجارت به مدیریت آقای الف به طرفیت آقای 1 ب 2 شرکت تولیدی ج بخواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه 3 فقره واخواست شده به شماره های خزانه داریکل 345430و345431و345432 جمعا" معادل مبلغ شش میلیون ریال بااحتساب هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل بشرح مفاد دادخواست تقدیمی نظربه این که خوانده ردیف اول با دعوت به دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه وفق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی و خوانده ردیف دوم با ابلاغ قانونی اخطاریه دردادگاه حاضرنشده اندو دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند و مالا" مستندات مدرکیه خواهان مصون از تعرض وتکذیب مانده است و نظر به اینکه دادگاه بشرح نظریه مقدماتی مورخه 8/9/71 برله خواهان اظهار نظر نموده النهایه خواندگان با ابلاغ قانونی نظریه در فرجه مقرر قانونی اعتراضی نسبت بان به عمل نیاورده اند بنا علیهذا دادگاه دعوی خواهان رامحمول برصحت تلقی ومستندا" به مواد 249و280و282و286و309 قانون تجارت و ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا" به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 104697 ریال از بابت هزینه دادرسی و دفتر و مبلغ 121500 ریال از بابت هزینه واخواست از بابت قاده لاضرر و تسبیب و نیز پرداخت مبلغ 49375 ریال از بابت حق الوکاله وکیل طبق قرارداد منعقده فی مابین بانک خواهان محکوم می نماید0و اما در مورد ادعای خواهان دایر به مطالب خسارت تاخیر تادیه با توجه به تاریخ صدور سفته های مدرکیه 24/10/66 ادعای مذکور در خارج از شمول مصوبه محتمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دراین قسمت رای برد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد0
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی رشت

مرجع :
نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز
سال پنجم ، شماره هجدهم ، مهرماه 1375

41
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
32
تاریخ تصویب :
1372/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :