جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شماره80689/ت35632هـوزارت راه و شهرسازی ‌‌ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به‌شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
و مصرف آن در موارد معین

ماده1ـ واژه‌های زیر در این آیین‌نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.
ب ـ شرکت: شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور.
ج ـ سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری.
ماده2ـ بهای خدمات موضوع بند (الف) ماده (63) قانون، به شرح جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود و شرکت از مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌های فرودگاههای کشور استفاده می‌کنند، مبالغ مندرج در جدول یادشده را دریافت می‌نماید.
تبصره ـ اتباع کشورهایی که حسب اعلام وزارت امور خارجه از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌کنند، مشمول حکم بند (ج) ماده (63) قانون خواهند بود.
ماده3ـ بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع بند (ب) ماده مذکور به شرح جداول شماره‌های (2) و (3) پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.
تبصره1ـ مبنای محاسبه وزن هواپیما، حداکثر وزن مجاز برای پرواز مندرج در گواهینامه معتبر صلاحیت پرواز می‌باشد.
تبصره2ـ هواپیماهای دولتی اعم از نظامی و غیرنظامی که حسب مجوزهای خاص صادر شده از سوی سازمان، غیر از انجام وظایف اختصاصی خود، به حمل و نقل مسافر، بار و محمولات پستی به صورت تجاری مبادرت می‌ورزند، مشمول پرداخت بهای خدمات مقرر در جدول شماره (2) پیوست می‌باشند.
ماده4ـ هواپیماهایی که در مالکیت یا اجاره اشخاص ایرانی هستند، مشروط بر اینکه مرکز فعالیت آنها در ایران باشد، مشمول پرداخت معادل ریالی مبالغ تعیین شده در جدول شماره (2) پیوست خواهند بود.
ماده5 ـ مدیریت‌های ذی‌ربط در فرودگاههایی که توسط مؤسساتی غیر از شرکت اداره می‌شوند، موظفند بهای خدمات موضوع بند (1) جدول شماره (2) پیوست را حسب مورد از هواپیماهای خارجی یا داخلی دریافت و به حساب درآمدهای شرکت در نزد خزانه واریز نمایند.
ماده6 ـ برای دریافت معادل ریالی مبالغ ارزی مذکور در جداول پیوست این آیین‌نامه، نرخ رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
ماده7ـ موارد زیر از پرداخت مبالغ مندرج در جدول شماره (2) پیوست معاف است:
الف ـ هواپیماهای اختصاصی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح که به منظور غیربازرگانی پرواز می‌نمایند.
ب ـ هواپیماهای اختصاصی رؤسای کشورها یا مقامات دولتی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دعوت شده‌اند.
ج ـ هواپیماهایی که به دعوت و موافقت مقامات صلاحیتدار مربوط، به منظور همکاریهای نظامی، تجسس، امداد و نجات (در موارد بروز سانحه) و موارد غیرمترقبه مانند زلزله از فرودگاههای ایران استفاده می‌نمایند.
د ـ پروازهای آزمایشی که بنا به دستور سازمان به منظور احراز صلاحیت پرواز هواپیما انجام می‌گیرد.
هـ ـ پروازهایی که بنا به دستور مقامات صلاحیتدار مربوط به منظور کنترل پرواز از آنها استفاده می‌شود.
ماده8 ـ وجوه حاصل از اجرای پیوست‌های شماره (1) و (2) این آیین‌نامه، به حساب درآمدهای شرکت و وجوه حاصل از اجرای پیوست شماره (3) به حساب درآمدهای سازمان در نزد خزانه واریز می‌شود.
ماده9ـ شرکت‌های حمل و نقل هوایی ایران در پروازهای داخلی صرفاً در بندهای (2)، (3)، (4) و (5) جدول شماره (2) پیوست به شرح زیر از تخفیف بهره‌مند خواهند شد:
الف ـ فرودگاههای مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، بندرعباس و کرمان به میزان (20%).
ب ـ فرودگاههای اهواز، آبادان، یزد، ارومیه، ساری، گرگان، رشت و کرمانشاه به‌میزان (30%).
ج ـ فرودگاههای مراکز سایر استانها و فرودگاههای شهرستانهای غیرمرکز استان به‌میزان (50%) و پروازهای آموزشی در این فرودگاهها به میزان (70%).
تبصره1ـ فرودگاههای استان تهران (فرودگاههای مهرآباد و بین‌المللی امام خمینی)، کیش و قشم مشمول تخفیف موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره2ـ شرکت‌هایی که هواپیماهای خود را خارج از ایستگاه اصلی مندرج در مجوز سازمان متوقف می‌نمایند، مشمول هیچگونه تخفیفی نخواهند بود.
ماده10‌ـ به منظور جلب پروازهای بیشتر و افزایش درآمد هر فرودگاه یا درآمد پروازهای عبوری، شرکت مجاز است با تأیید وزیر راه و شهرسازی تا سی درصد (30%) بهای خدمات جدول شماره (2) پیوست را به نسبت میزان تأثیر و اهمیت درآمدزایی هر فرودگاه یا مسیر عبوری کاهش دهد، به نحوی که این کاهش منجر به افزایش پروازها و درآمد ناشی از آنها نسبت به دوره مشابه قبل گردد.
ماده11ـ تشخیص میزان مناسب، در مواردی که در جداول پیوست برای آنها حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده با سازمان است.
ماده12ـ اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده از خدمات موضوع جدول شماره (2) پیوست، موظفند براساس قراردادی که با شرکت منعقد می‌نمایند ظرف یک ماه پس از وصول صورتحساب بهای خدمات فرودگاهی و ناوبری، نسبت به واریز آن به حساب درآمدهای شرکت نزد خزانه اقدام نمایند.
تبصره ـ عدم انعقاد قرارداد ارایه خدمات فرودگاهی و ناوبری توسط اشخاص یادشده مانع پرداخت صورتحسابهای ارسالی توسط آنها نخواهد بود.
ماده13ـ در صورت عدم پرداخت به موقع صورت حسابهای ارسالی، شرکت اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف ـ ارسال دو بار اخطار کتبی به فاصله ده روز.
ب ـ دریافت خسارت تأخیر تأدیه به صورت روز شمار براساس متوسط شاخص نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ سایر اقدامات لازم بنا به تشخیص سازمان در چارچوب مقررات مربوط.
ماده14ـ این آیین‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 18732/ت29647هـ مورخ 14/4/1383 می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19627
تاریخ تصویب :
1390/11/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور خارجه
موضوع :