جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان شماره82399/ت45846هـتصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/4/1391 بنا به پیشنهاد شماره 133760/42/4/1 مورخ 2/9/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان جولکی بخش جایزان شهرستان امیدیه منتزع و به دهستان جایزان همین بخش الحاق می‌گردد:
1ـ اسلام‌آباد 2ـ شهرک بلال 3ـ سربند پایین 4ـ سربند بالا 5 ـ یونیت یک 6 ـ نمره (15) 7ـ یونیت چهار 8 ـ ایستگاه برق (400) کیلو وات 9ـ پادگان قدس 10ـ فای عـلیا 11ـ فای سفلی 12ـ پردکش سه 13ـ کمپ عباس 14ـ مارون سه 15ـ ایستگاه فشار گاز یوسفی
ب ـ دهستان جولکی از بخش جایزان شهرستان امیدیه منتزع و به بخش آغاجاری شهرستان بهبهان الحاق می‌گردد.
ج ـ نام دهستان جولکی تابع بخش آغاجاری شهرستان بهبهان به دهستان سرجولکی تغییر می‌یابد.
د ـ مرکز دهستان جولکی از روستای جولکی به روستای سرجولکی تغییر می‌یابد.
هـ ـ دهستان آب باران به مرکزیت روستای آب باران دو مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش آغاجاری شهرستان بهبهان ایجاد می‌گردد:
1ـ هادی‌خانی 2ـ آب باران یک 3ـ آب باران دو 4ـ چم نظامی شیخ عاشورا 5 ـ امامزاده شاه عبدالله 6 ـ قهوه‌خانه پل مارون 7ـ ایستگاه آب آغاجاری 8 ـ تصفیه خانه آغاجاری 9ـ تلمبه خانه شهید اسکندری 10ـ ایستگاه شهید پرخیده 11ـ چشمه نظامی 12ـ فاز دو آب باران دو 13ـ چم نظامی 14ـ بیشه شیرین 15ـ امامزاده شاه خراسان
و ـ بخش جولکی به مرکزیت روستای جولکی از ترکیب دهستانهای سرجولکی و آب باران در تابعیت شهرستان بهبهان ایجاد می‌گردد.
ز ـ شهرستان آغاجاری به مرکزیت شهر آغاجاری از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان خوزستان ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر آغاجاری
2ـ بخش جولکی به مرکزیت روستای جولکی از ترکیب دهستانهای سرجولکی و آب باران.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19629
تاریخ تصویب :
1391/4/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :