جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای شماره84949/ت44692هـاصلاح ماده (6) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای

وزارت نیرو
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/18363 مورخ 26/2/1389 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب 1377 ـ تصویب نمود:
ماده (6) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای به شرح زیر اصلاح می‌شود:
شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی (تصویب‌نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/070/916/374/1) ریال که به (607/491/137) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
2ـ شـرکت سهـامـی سـازمـان آب و بـرق خـوزستـان (تصـویـب‌نـامـه شمــاره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/780/905/157/16) ریال که به (578/790/615/1) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان (تصویب‌نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386)
سـرمـایــه شرکـت عبـارت است از مبلـغ (000/140/077/820/1) ریـال کـه بـه (714/007/182) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
4ـ شـرکت سهـامی آب منطقـه‌ای سیستـان و بلـوچستـان (تصـویب‌نـامـه شمـاره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/520/491/701/1) ریال که به (152/149/170) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان (تصویب‌نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/000/198/066/1) ریال که به (800/619/106) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران (تصویب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/100/340/894) ریال که به (010/434/89) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان (تصویب‌نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/330/428/084/1) ریال که به (833/442/108) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
8 ـ شرکت سهامـی آب منطقـه‌ای خراسـان رضـوی (تصویب‌نـامـه شمـاره 9654/ت28263هـ مورخ 12/3/1382)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/450/378/748) ریال که به (845/837/74) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
9ـ شـرکت سهـامـی آب منطقـه‌ای خـراســان شمـالـی (تصـویب‌نـامـه شمـاره 35148/ت33095هـ مورخ 15/6/1384)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/110/732/37) ریال که به (732/37) سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
10ـ شـرکت سهـامی آب منطقـه‌ای خـراسـان جنـوبـی (تصـویب‌نـامـه شمـاره 35208/ت33095هـ مورخ 15/6/1384)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/220/851/59) ریال که به (851/59) سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
11ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای کردستان (تصویب‌نامه شماره 35199/ت33095هـ مورخ 15/6/1384)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/000/306/203) ریال که به (306/203) سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران" href="/tags/35273/شرکت-مادر-تخصصی-مدیریت-منابع-آب-ایران/" class="link">شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
12ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام (تصویب‌نامه شماره 35146/ت33095هـ مورخ 15/6/1384)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/000/833/105) ریال که به (833/105) سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
13ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان (تصویب‌نامه شماره 35145/ت33095هـ مورخ 15/6/1384)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/000/217/41) ریال که به (217/41) سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
14ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان (تصویب‌نامه شماره 35144/ت33095هـ مورخ 15/6/1384)
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (000/000/856/81) ریال که به (856/81) سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 47049/30/91 مورخ 3/4/1391 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19629
تاریخ تصویب :
1391/1/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :