جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


رای شماره 2 - 29/1/1374

هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری )
چون رای تجدیدنظرخواسته پس از رفع نقایص مذکور در دادنامه شماره 14623/8/72 شعبه پنجم دیوان عالی کشور صادر گردیده لذا بنظراکثریت اعضای هیات عمومی ، موضوع جنبه اصراری نداشته و پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه مرقوم اعاده می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )

* سابقه *

رای اصراری حقوقی 13742
اصراری نبودن موضوع
شماره رای : 292/1/1374
شماره پرونده : 137371
شماره جلسه : 13742

اختلاف نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور بادادگاه حقوقی علت طرح :
یک خرم آباد
عدم قابلیت طرح در هیات عمومی
موضوع : اصرای نبودن
قانون زمین شهری

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 29/1/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عای کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید0
جلسه اب اعلام ریاست دیوان عالی رسمیت یافت 0 ابتدا دادنامه شماره 1716/12/1373 شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای یوسف ایزدیان رئیس و جناب آقا سیدمرتضی ابهری عضو معان بشرح زیر طرح گردید:
خلاصه جریان پرونده : آقای کرم حسین منصوری دادخواست به طرفیت آقا یمحمدحسین والی زاده و اداره کل زمین شهری لرستان به خواسته تایید تاریخ تنظیم قولنامه مورخ 25/3/1358 و صحت معامله به نسبت 700 مترمربع از اراضی پلاک 2091 به دادگاه حقوقی یک خرم آباد تقدیم داشته است و توضیح داده خوانده ردیف اول یک قطعه زمین از اراضی پلاک 2091 بخش یک خرم آباد به مساحت 700 مترمربع بموجب قولنامه عادی مورخه 17/3/58 را به آقایان میرزارضاومحمود درویشی و علی جعفر و علی عباس محمدی فروخته و آنان طبق قولنامه 25/3/58 مورد خریداری را عینا" به اینجانب واگذار نموده اند چون در تاریخ 18/10/68 داخل محدوده شهر قرار گرفته طبق قانون زمین شهری و آئین نامه اجرائی مربوطه تقاضای صدور حکم راکرده است 0
پس از ارجاع به شعبه دوم همان دادگاه و دعوت ازطرفین واستعلام از اداره ثبت اسناد و اینکه زمین در چه تاریخی داخل محدوده شده و استماع اظهارات خواده ردیف اول به تایید قولنامه 17/3/58 و زمین شهری اعلام داشته که خوانده ردیف 2 پاسخ داده اسناد عادی فاقد اعتبار می باشد0 دادگاه حکم به :

صحت معامله نسبت به 700 مترمربع از اراضی پلاک 2091 اصلی بخش خرم آباد با حدود مشخصات مندرج در سند عادی صادر می نماید0
اداره کل زمین شهری (لرستان ) از دادنامه مربوطه تقاضای تجدید نظر می نماید پس از ارسال پرونده در شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی و بشرح رای شماره 623/245/8/1372:
اعتراض بر دادنامه تجدیدنظرخواسته را وارد دانسته زیرا اولا" در موضوع تشکیل پرونده در مهلت قانونی برای دارندگان اسناد عادی که قبل از5/4/58 مبهم بوده و توجه نشده ثانیا" چون طرفین (فروشنده ) هریک مدعی داشتن اسناد مالکیت می باشند و وضع 700 متر از زمین مورد معامله باقیمانده از پلاک 2091 در پرونده روشن نیست و نیاز به اخذ توضیحات از طرفین و معاینه محل یا تطبیق پرونده ثبتی دارد که به احراز مالکیت آن و نحوه واگذاری زمین مشخص گردد رای صادر برخلاف موازین قانونی است نقض و به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک خرم آباد ارجاع می شود0
پرونده پس از رسیدگی در شعبه اول دادگاه حقوقی یک خرم آبادبا اجرای قرار کارشناس و تطبیق با پرونده ثبتی وگزارش آقای کارشناس قسمت خریداری از ملک محمدحسین والی زاده می باشد اعلام و سپس زمین شهری استان لرستان به آن ایراداتی نموده که با تکمیل نظریه کار شناس و تهیه کروکی محل دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رای نموده :
مستندا" به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری و رای 342/10/63 هیات عمومی دیوان عالی کشوربرتاییدقولنامه عادی مورخه 25/3/58 و صحت معامله به نسبت 700 مترمربع از اراضی پلاک 2091 اصلی بخش یک خرم آباد با مشخصات مندرج در سند عادی رای می دهد0
اداره کل زمین شهری استان لرستان از دادنامه شماره 72/54صادره تقاضای تجدیدنظرنموده که اولا" دادنامه مذکور مخالف تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری صادر و بر اساس اطلاعیه پیوست تجدیدنظر خوانده در موعد مقرر تشکیل پرونده ننموده ثانیا" مخالف رای وحدت رویه 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 8/11/64 است تجدید نظر خوانده پاسخ داده که تاریخ خرید زمین مورد نظر که 25/3/58و نیز تا تاریخ 18/10/68 خارج از محدوده قانونی شهرخرم آباد بوده است و تا تارخی وحدت رویه که اداره زمین شهری ملاک و به آن استناد می نماید چقدر فاصله دارد که پس از ارسال پرونده دیوان عالی کشور ارجاع به این شعبه گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش تنظیمی بررسی پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید0
نظر به اینه دادنامه شماره 72/54 مورخ 12/2/72 صادر از شعبه اول دادگاه حقوقی یک خرم آباد مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شعبه دوم همان دادگاه مبنی بر آن بوده لذا مووضع اصراری تشخیص می شود وبا عنایت به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی جهت طرح هیات محترم عمومی ارسال می گردد0
شعبه پنجم دیوان عالی کشور
پس از قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده اکثریت عده حاضر در جلسه (45نفر از56 نفرعده حاضر) بشرح زیر رای داده اند:

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
75

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2
تاریخ تصویب :
1374/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :