جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


سوال :باتوجه به قوانین حقوقی آیاعلم قاضی صرفا"دلیل محسوب می شود یاخیرواضحتراینکه درپرونده های حقوقی میتوان صرفا"استناد به علم قاضی نمود؟

شماره وتاریخ نظریه :8270/167/12/1373

نظریه حقوقی دادگاه
باتوجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی علم قاضی فقط درمواردمشخص امورکیفری موثراست ودرامورحقوقی تاثیری ندارد و دادگاه باید بر اساس ادله حکم بدهد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8270
تاریخ تصویب :
1373/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :