جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغملک شماره91/300/33080
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر باغملک

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1/3/1391، طرح جامع شهر باغملک را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 16/9/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ در جداول سطوح و سرانه وضع موجود و وضع پیشنهادی، سطوح و سرانه کلیه کاربری‌ها مشخص و ارائه گردد.
2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
3ـ اراضی ناخالص مسکونی در عناوین کاربری‌های شهری تعیین تکلیف گردند و در صورت عدم نیاز به عنوان کاربری‌های شهری در افق طرح جامع، حذف و از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده بر کاربری‌ها و معابر منطبق گردد.
4ـ کاربـری‌های پیشنـهادی مجاور رودخانه با تـوجه به حریم و بستر رودخانه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تداخل با حریم رودخانه حذف گردد. اراضی محاط شده با بستر رودخانه به کاربری‌های زراعی یا طبیعی تغییر یابد.
5 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص بررسی و تصـویب طرحهای جامع شـهرهای زیر صـدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و نقاط مختصات حریم ارائه گردد.
6 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و آستانه مغایرت‌های اساسی نیز براساس تبصره یک ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
7ـ اراضی موسوم به ارتفاعات به کاربری‌های شهری مطابق مصوب شورای عالی (طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی) مشخص و بارگذاری گردد در غیراینصورت از محدوده شهر خارج گردد.
8 ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوب مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 31454 نفر در محدوده‌ای به وسعت 75/589 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 33/53 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 17/1292 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر باغملک بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19662
تاریخ تصویب :
1391/3/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :