جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

رأی شماره 223 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی" href="/tags/16071/تبدیل-وضعیت-استخدامی-کارکنان-قراردادی-سازمان-نهضت-سوادآموزی/" class="link">تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی شماره هـ/89/558تاریخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 223 کلاسه پرونده: 89/558
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی به موجب لایحه شماره 56849/78/511ـ 3/10/1388 مفاداً اعلام کرده است که:
با احترام به پیوست تصویر دادنامه شماره 1055ـ7/6/1388 صادر شده از شعبه 2 دیوان مبنی بر رد شکایت آقای جعفر حسینخانی‌هزاوه و تصویر دادنامه شماره1478ـ2/8/1388 صادره از شعبه اول مبنی بر وارد بودن شکایت آقای علی کاظمی‌گلشن‌آبادی به همراه تصویر 8 برگ مدارک و مستندات لازم مربوط به موضوع شاکیان مذکور تقدیم می‌شود. از آن جا که کلیه شرایط، ضوابط و سوابق این دو نفر کاملاً یکسان بوده است (و حتی آقای جعفر حسینخانی موفق به اخذ مدرک تحصیلی دیپلم در حین خدمت شده‌اند) خلاف قوانین و مقررات مربوطه تشخیص داده و تقاضای بررسی مجدد و ابطال دادنامه شماره 1478 صادره از شعبه اول و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص را دارد.
با توجه به متن دادنامه شماره 1478، شعبه اول ادّله صدور حکم به حقانیت شاکی را وجود بخشنامه شماره 22/2356/710ـ 20/4/1386 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تبدیل وضع استخدامی مشارالیه دانسته است، این در حالی است که بخشنامه مذکور تبدیل وضع کارکنان قراردادی نهضت سواد آموزی را موکول به رعایت مفاد بخشنامه‌های 9/710ـ 10/2/1377 و 33/710ـ 6/7/1378 اعلام کرده است. با توجه به مفاد بخشنامه شماره 9/710ـ 10/2/1377 و از جمله بند یک و 4 داشتن 5 سال سابقه تمام وقت تا اسفند ماه 1376 و داشتن پست سازمانی مصوب شماره دار، جهت تبدیل وضع از قراردادی به پیمانی الزامی بوده است. با توجه به سنوات خدمت هر دو نفر افراد فوق‌الذکر که فرم خلاصه سوابق خدمتی آنان نیز پیوست است و همچنین مشاغلی که این افراد در آن اشتغال به کار داشته‌اند، هیچ کدام از این افراد در زمان اجرای بخشنامه‌های مذکور واجد شرایط نبوده‌اند و بر همین اساس نیز تبدیل وضع آنان انجام نشده و مستلزم برخورداری از تسهیلات مندرج در بخشنامه های مذکور نبوده‌اند.
از طرفی به استناد بخشنامه شماره 46/14ـ 31/1/1379 شورای عالی اداری کشور (ریاست جمهوری) از سال 1379 به بعد استخدام در کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، در مشاغل خدماتی و تعدادی از مشاغل که عناوین آن را شورای عالی اداری مشخص کرده است ممنوع اعلام شده است و از آن سال به بعد نیز تاکنون هیچ گونه مجوز استخدام از طرف مراجع ذی صلاح جهت استخدام در مشاغل مذکور صادر نشده است و همچنین به استناد نامه شماره 12223/61/89 ـ 29/2/1387 دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری استان مرکزی (نماینده دولت) مبنی بر عدم وجود مجوز جهت تبدیل وضع استخدامی کارکنان قراردادی نهضت سواد آموزی که در مشاغل خدماتی اشتغال به کار دارند.
دادنامه شماره 1478 مورخ 2/8/1388 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را خلاف قوانین و مقررات مربوطه دانسته و درخواست ابطال آن و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص را دارد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/87/2058 با موضوع دادخواست آقای جعفر حسینخانی‌هزاوه به طرفیت مدیریت نهضت سوادآموزی استان مرکزی و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و به استناد بخشنامه‌های شماره 9/710ـ 10/2/1377 و 33/710ـ6/7/1378 وزارت آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره 1055ـ 7/6/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی آقای جعفر حسینخانی هزاوه به طرفیت مدیریت نهضت سواد آموزی استان مرکزی به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی اعلام شکایت کرده است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ رسیده به شماره 1021ـ 18/3/1388 نظر به این که افرادی که در نهضت مشغول خدمت بوده‌اند تابع قانون خاص خود هستند و تاکنون قانونی که خوانده مذکور را ملزم به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی کارکنان خود کرده باشد تصویب نشده است. بنابراین شکایت مشارالیه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/719 با موضوع شکایت آقای علی کاظمی گلشن آبادی به طرفیت سازمان نهضت سواد آموزی استان مرکزی و معاونت راهبردی نیروی انسانی [توسعه مدیریت و سرمایه انسانی] ریاست جمهوری و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی با توجه به 18 سال سابقه خدمت و با لحاظ بخشنامه شماره 9/710ـ 10/2/1377 و 33/710ـ 6/7/1378 وزارت آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره 1478ـ 2/8/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه ردیف اول ثبت شده به شماره 2124ـ28/5/1388، جریان پرونده بدین شرح است که شاکی به صورت قراردادی در نهضت سوادآموزی استان مرکزی در شغل «خدماتی» اشتغال داشته است و تقاضای تبدیل وضعیت خود به پیمانی را دارد و در دادخواست خود نیز اعلام کرده است که مدت هجده سال سابقه خدمت قراردادی دارد که این قضیه مورد انکار مشتکی‌عنه نیز واقع نشده است، طرف شکایت نیز طی جوابیه ارسالی اعلام داشته است که شاکی برابر مجوز شماره 22/2356/710 ـ 20/4/1386 مشمول تبدیل وضع استخدامی قرار گرفته است لیکن بنا به دلایلی از جمله عدم اشتغال در پستهای مصوب سازمان اداری و عدم وجود قانون مشخص در این خصوص و... خواسته مشارالیه را اجابت نکرده است. علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده و مراتب مذکور و نظر به این که پاسخ مشتکی‌عنه ردیف اول حاکی از اصل استحقاق شاکی در احراز شرایط به منظور تحت الشمول قرار گرفتن نسبت به مجوز شماره 22/23563/710ـ 20/4/1386 جهت تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی است و مشتکی‌عنه ردیف دوم نیز متولی ایجاد پست سازمانی رسمی و پیمانی است و از طرفی حسب نامه شماره 22/23563/710 ـ20/4/1384 مدیرکل اداری وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است که در مورد تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی نهضت سواد آموزی به پیمانی که در مشاغل خدماتی قبل از 1/3/1378 اشتغال داشته‌اند با رعایت سایر مقررات مندرج در ماده 14 استخدام کشوری (شرایط عمومی استخدام) بلامانع است و مؤید به سایر قراین و مدارک خواسته شاکی را موجه تشخیص و به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است، لیکن با عنایت به نامه شماره 4044/42/2/87 ـ 25/9/1387 مدیر اداری و پشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی که تبدیل وضعیت استخدامی پنج نفر از کارکنان قراردادی نهضت سوادآموزی استان مرکزی را با توجه به مجوز شماره 320/23563/710ـ 20/4/1386 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش مقرر کرده است و نام شکات پرونده های موضوع تعارض در نامه مذکور می‌باشد و با توجه به مفاد بخشنامه شماره 9/710 ـ 10/2/1377 وزارت آموزش و پرورش و نیز مفاد بند (د) جزء (10) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 اصل استحقاق 5 نفر در تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی منطبق با قانون تشخیص و رأی شماره 1478ـ 2/8/1388 شعبه اول در وارد دانستن شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه که واجد شرایط شکات باشند لازم‌الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19667
تاریخ تصویب :
1391/4/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :