جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


پرونده اصررای کلاسه : 23/4183 ح
ردیف : 69/14
رای شماره : 216/5/1369

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
اعتراض تجدیدنظرخواه موجه بنظر میرسد زیرا دعوی برای مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال باب ضرر و زیان ناشی از نقص عضو( از کار افتادن پاها و عدم امکان اشتغال برانندگی بر اثر وقوع حادثه ) مطالبه شده است 0 پرونده کیفری استنادی دلالت دارد بر اینکه وقوع حادثه منجر به قطع نخاع تجدیدنرخوانده و از کار افتادن آلت تناسلی و صدمه به مقعد و شکستگی استخوان و گردیده و دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به کار افتادن پاها شده و همچنین برای هر یک از صدمات دیگر بروفق قانون دیات حکم بپرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه فاقد مجوز قانونی میباشد و حکم تجدیدنظر خواسته شماره 7309/4/68 مخدوش است و نقض میشود و رسیدگی مجدد با رعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران محول است 0

* سابقه *
بسمه تعالی
شماره فرجامی 2/4183 ردیف : 69/14 هیئت عمومی
تاریخ رسیدگی :

موضوع رسیدگی : تجدیدنظرخواهی آقای ابراهیم حقیرچهرگانی نسبت به دادنامه شماره 68/209 شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران در پرونده کلاسه 67/0686

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور0
هیئت شعبه : آقایان سیدجعفررئیسیان رئیس علی خوشوقتی مستشار0

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 16/7/65 آقای اسماعیل گازرانی فراهانی در شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران بطرفیت آقای ابراهیم حقیرچوگانی طرح دعوی نموده و بشرح دادخواست و توضیحات خود در جلسه دادرسی اظهارمیدارد بموجب محتویات پرونده کلاسه 64/347شعبه 143 کیفری دادگاه کیفری یک تهران خوانده با من تصادف کرد و به علت قطع نخاع دچار فلج کامل قسمت پائی بدن شدم و پاهایم قدرت حرکت ندارد شغلم رانندگی بود که بدینترتیب دیگر قادر به ادامه کار نیستم و تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده را بپرداخت مبلغ "دومیلیون تومان " بابت ضرر و زیان نشای از جرم و نقص عضوحاصله دارم 0
متهم پاسخی بدعوی نداده و در جلسات دادرسی حضور نیافته است دادگاه پرونده یکفری را مطالبه و ملاحظه نموده و ملحض آن اینستکه : آقایان ابراهیم حقیرچوگانی و ابوالقاسم رحمتی راننده و صاحب اتومبیل لیفت تراک هنگام تخلیه محموله که لوله آهن بوده و بعلت بی احتیاطی سبب شده اند تعدادی از لوله ها روی کمر آقای اسماعیل گازرانی افتاده و بعلتت قطع نخاع و صدمه قه مقعدتوانائی مقاربت بکلی از بین برود و دچار شکستگی استخوان نیز شده است شعبه 143 دادگاه کیفری یک تهران آقای ابراهیم حقیرچوگانی را بپرداخت سه دیه کامل مرد مسلمان بابت قطع نخاع و صدمه بمقعد و عدم توانایی مقاربت و یکهزار درهم بابت شکستگی استخوان جمعا" سی و یکهزار درهم محکوم مینماید و در مورد مطالبه ضرر و زیان بمبلغ یک میلیون ریال اعلام نظر نموده شاکی میباید بدادگاه حقوقی مراجعه کندزیرا در دادگاه کیفری زائد بر دیه نمیتوان حکم داد لازم به توضیح است که کارشناس منتخب دادگاه میزان ضرر و زیان ناشی از آسیب وارده را بملغ ده میلیون ریال تعیین کرده 0 شعبه دوم دیوانعالی کشور رسیدگی دادگاه را ناقص دانسته و متعاقب رفع نقص نظریه را مورد تنفیذ قرارداده ولی هنوز انشاء حکم نشده است 0
دادگاه در تاریخ 2/2/66 پس از کسب نظر مشاور بصدور حکم محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت خسارت ناشی از جرم در حق خواهان اظهارنظر مینماید دعوی نسبت بمازاد بر محکوم به مردود اعلام شده است 0
نظر به احراز تقصیر خوانده و اینکه تعیین دیه برای متهم عنوان مجازات دارد و نمیتوان خواهان را مکلف نمود از مطالبه سایر هزینه ها از قبیل معالجه از کارافتادگی صرفنظر نماید لذاخوانده را بپردخت مبلغ ده میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم در حق خواهان بر اساس نظر کارشناس محکوم مینماید و دعوی خواهان نسبت بمازاد رد میشود0
آقای ابارهیم حقیر چوگانی از دادنامه صادره درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال شده و این شعبه بموجب دادنامه شماره 608/113/8/67 با توجه باینکه خوانده در دادگاه کیفری بپرداخت دیه محکوم گردیده و دیه ذاتا" امر مال ضمان است و با وصف پرداخت دیه مطالبه ضرر و زیان مجوز شرعی و قانونی ندراد و دادنامه مورد تجدیدنظر بدون توجه بمراتب فوق صدور یافته 0
اعتراض را وارد تشخیص و بتجویز بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک ودو آنرا فسخ و رسیدگی مجدد را بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع مینماید0
پس از وصول بشعبه دوم دادگاه مرقوم ارجاع گردیده و آن شعبه پس از کسب نظر مشاور مستندا" بمواد198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و 7و10 قانون راجع بمجازات اسلامی ومواد1و5و6 قانون مسئولیت مدنی و اقدامات انجام شده دادگاه قبلی بپرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم درحق خواهان اظهارعقیده مینماید0 این بار نیز خوانده در مهلت مقرر بنظریه دادگاه اعتراض ننموده 0
دادگاه که در تاریخ 26/12/67خاتمه رسیدگی را اعلام و خلاصه " بشرح زیر رای صادر مینماید:
با توجه باینکه تقصیر خوانده محرز و مسلم گردیده و خوانده باعث از کراافتادگی کامل خواهان شده و با عنایت بمیزان هزینه هائیکه خواهان برای معالجه متحمل شده و تفاوتیکه در ماده 192قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص دیه وجود دارد و مقتنن دیه را مجازات تلقی نموده و با توجه بنظریه کارشناس و اینکه قانون مسئولیت مدنی به اعتبار خود باقی است لذا باستناد مواد 1و5و6 آن قانون و مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی و اقدامات انجام شده قبلی دادگاه را بپرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم در حق خواهان صادر مینماید دعوی نسبت بمازادمبلغ مذکورموجه نیست و مردود اعلام میگردد0
آقای ابراهیم حقیرچهره گانی با تقدیم دادخواست درخواست تجدیدنظر و فسخ رای صادره را نموده و دادگاه به اصرار در رای صادره دستور ارسال پرونده را باین شعبه داده است ، لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد0

"بسمه تعالی "
نظر باینکه دادنامه مورد تجدیدنظر بهمان علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده صادر گردیده اصراری تشخیص و مقررمیدارد بجهت طرح در هیئت عمومی اصراری بنظر ریاست محترم دیوانعالی کشور برسد0
بتاریخ سه شنبه :2/5/1369 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوانعالی کشور و باحضور جناب آقای رحیم علی رضائی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب دیوانعالی کشور بشرح ذیل تشکیل گردید0
شعبه اول : جنابان آقایان : حسین مفیدموحد،سیدعلی حاج سیدجوادی 0
شعبه سوم : جناب آقای دکتر علی خوشوقتی 0
ششعبه پنجم :
شعبه ششم : جنابان آقایان : اسفندیارغفاری ، محمدجوادفرقانی 0
شعبه هفتم : جنابان آقایان : سیدعلی هاشمی ، موسی سیف امیرحسینی 0
شعبه هشتم : جنابان آقایان : جوادحریرفروشی ،مرتضی اشراقی ،حبیب الله عبداللهی 0
شعبه نهم : جنابان آقایان : حسن نراقی پور، سیدجعفرموسوی 0
شعبه دهم : جنابان آقایان : اسدالله رضوانی ، علی معینی ، محمدعلی هاشمی 0
شعبه سیزدهم :جنابان آقایان : محمودفهیمی ،محمودشکیبی ،ابوالفضل نخعی
شعبه چهاردهم :جنابان آقایان : سیدرضاحسینی مرندی ،سیدقدرت الله طیبی 0
شعبه پانزدهم :جنابان آقایان : رحمت الله سعیدی ، مشکوه الدین جلیلی 0
شعبه هفدهم :جنابان آقایان : البرزروائی ، حسین زهتابیان 0
شعبه هیجدهم :جنابان آقایان : حسین شایگان ، حسن اذانی ، احمدرضائی 0
شعبه نوزدهم :جنابان آقایان : سیدعبدالله رضائی ،محمدمهدی منشی زاده 0
شعبه بیست یکم :جنابان آقایان : محمودهمتی ، فرامرززمانی سلیمی 0
شعبه بیست دوم :جنابان آقایان : عباس غروی نائینی ،قاسم دانش ،حسین سلیمی
شعبه بیست سوم :
شعبه بیست چهارم :جنابان آقایان : محمدحسین هاشمی ، محمدفصوری 0
شعبه بیست پنجم : جنابان آقایان : سیدعلیرضا غزنینی هاشمی ، صلاح الدین فلسفی 0
شعبه سی ام : جنابان آقایان : علی اکبرتهرانی ،مرادعلی مدرس ، حسین سمائی 0
شعبه سی سوم :
پس از طرح موضوع و قرائت گزراش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیدبه جناب آقای رحیم علی رضائی نودهی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر بسمه تعالی : با توجه بصراحت ماده یک قانون دیات دیه مالی است که به سبب جناب بر نفس یا عضو به مجنی علیه یاولی دم داده میشود0 صدور حکم به بیش از دیه یا ارش بابت صدمات وارده خلاف است 0 عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ناظر به غیر از صدمات وارده بر نفس یا عضو میباشد0 لذا نظر شعبه سوم دیوانعالی کشور مورد تایید0 "مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند0

مرجع : آرشیو دفتروکالت آقای چگینی وکیل دادگستری
73
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
16
تاریخ تصویب :
1369/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :