جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد تغییر دستگاه اجرایی طرح «بهسازی محور رامهرمز ـ میداود ـ باغملک» شماره120235/ت48333هـتصویب‌نامه در مورد تغییر دستگاه اجرایی طرح
«بهسازی محور رامهرمز ـ میداود ـ باغملک»

وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/6/1391 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/26144 مورخ 31/4/1391 وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییـس‌جمهور و به استـناد ماده (82) قـانون تنظـیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
دستگاه اجرایی طرح «بهسازی محور رامهرمز ـ میداود ـ باغملک» به شماره طبقه‌بندی (40702780) از وزارت راه و شهرسازی (153000) به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (282300) تغییر می‌یابد.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19668
تاریخ تصویب :
1391/6/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :