جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1371 شماره30614/89جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 227240/44141 مورخ 11/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1371 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره115916 19/6/1391
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری
«قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1371» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30614/89 مورخ 6/6/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1371

موضوع استفساریه:
آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب1371ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب1363ـ در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟
پاسخ مجلس:
خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (4) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371 در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یـک مجلـس شورای اسـلامی تصویب شـد و در تاریـخ 25/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19669
تاریخ تصویب :
1391/5/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :