جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری شماره124413/ت46952کتصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری

وزارت کشور
وزیران عضـو کمیسـیون سیاسی و دفـاعی در جـلسه مـورخ 24/3/1391 بنـا به پیشنهاد شماره 49309/42/4/1 مورخ 5/4/1390 وزارت کشور و به استـناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ دهستان چاله طرخان به مرکزیت روستای چاله طرخان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش کهریزک شهرستان ری ایجاد می‌گردد:
1ـ چاله طرخان 2ـ فیروزآباد 3ـ مقیم‌آباد 4ـ ده خیر 5 ـ حمیدآباد 6 ـ نظرآباد 7ـ عشق‌آباد 8 ـ قمی‌آباد 9ـ محمودآباد.
ب ـ بخش قلعه‌نو به مرکزیت روستای قلعه‌نو از ترکیب دهستانهای قلعه‌نو و چاله‌طرخان در تابعیت شهرستان ری ایجاد می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 4/6/1391 به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19673
تاریخ تصویب :
1391/6/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :