جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شماره 159341/ت 48452هـ
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره 50298/ت46428هـ مورخ 16/3/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ در ماده (2) عبارت «در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط» بعد از عبارت «هیئت امنا» اضافه می‌گردد.
ب ـ عبارت «یا سایر منابع» از ماده (4) حذف می‌شود.
ج ـ در انتهای بند (ث) ماده (9) عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» افزوده می‌گردد.
د ـ در انتهای بند (ج) ماده (9) عبارت «با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب1372ـ» اضافه می‌شود.
هـ ـ در بند (د) ماده (9) بعد از عبارت «کاهش سرمایه صندوق» عبارت «مشروط براینکه موجب کاهش سرمایه از میزان مقرر در ماده (4) نگردد» اضافه می‌شود.
و ـ در ماده (10) واژه «پنج» به واژه «هفت» تغییر می‌یابد.
ز ـ ماده (15) حذف می‌شود و شماره ماده (16) به شماره (15) تغییر می‌یابد.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 48372/30/91 مورخ 26/7/1391 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.


معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19716
تاریخ تصویب :
1391/6/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
موضوع :