جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص اعطاء نشان‌های دولتی درجه یک خدمت به آیت‌ا... محمدعلی تسخیری، درجه یک فرهنگ و هنر به آقای محمدعلی کشاورز، شماره161469/ت48453هـدرجه یک شجاعت به آقای محمد بنا، درجه سه شجاعت به آقای کوروش باقری و درجه سه جمهوری اسلامی ایران به آقای داویدنیه وس لاسکزکارابایو سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا

تصویب‌نامه در خصوص اعطاء نشان‌های دولتی درجه یک خدمت به آیت‌ا... محمدعلی تسخیری، درجه یک فرهنگ و هنر به آقای محمدعلی کشاورز، درجه یک شجاعت به آقای محمد بنا، درجه سه شجاعت به آقای کوروش باقری و درجه سه جمهوری اسلامی ایران به آقای داویدنیه وس لاسکزکارابایو
سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا


نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به پیشنهادهای شماره 114003 مورخ 7/6/1391 و شماره 120034 مورخ 18/6/1391 نهاد ریاست جمهوری و به استناد ماده (7) قانون تعییـن حدود وظایف و اخـتیارات و مسئولیتهای ریاسـت جمهوری ـ مصوب 1365ـ تصویب نمود:
نشان‌های دولتی درجه یک خدمت به آیت‌ا... محمدعلی تسخیری، درجه یک فرهنگ و هنر به آقای محمدعلی کشاورز، درجه یک شجاعت به آقای محمد بنا، درجه سه شجاعت به آقای کوروش باقری و درجه سه جمهوری اسلامی ایران به آقای داویدنیه وس لاسکزکارابایو سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا اعطاء می‌شود.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19720
تاریخ تصویب :
1391/6/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :